raadsvragen

Informatie

Lees hier meer over onze raadsvragen

Instrumenten van de gemeenteraad


Hoe werk het? link naar: 

Reglement van Orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad van Haarlem

 

De raad heeft een aantal instrumenten om zijn invloed aan te wenden. De belangrijkste hiervan zijn:

Agendering

Een raadslid kan een voorstel doen om een onderwerp te agenderen of juist van de agenda af te voeren. Er zijn verschillende manieren om dat te doen. Een raadslid kan bij de vaststelling van de agenda van een vergadering een onderwerp agenderen. In de regel zal het aangevraagde onderwerp geagendeerd worden voor de eerstvolgende vergadering. Dit betreft zowel de raadsvergadering als een vergadering van een programmacommissie. Het is ook mogelijk dat een raadslid of een fractie via het presidium het verzoek doet om een onderwerp te agenderen. Het verzoek wordt dan bij het presidium ingediend. De vergaderdata van het presidium staan op het vergaderschema dat in oktober voor het volgende kalenderjaar verschijnt.

Zijn er spoedeisende gevallen, dan kan de voorzitter in overleg met het presidium tot uiterlijk 48 uur voor het begin van de vergadering een aanvullende agenda opstellen.

Amendement

Een amendement is een voorstel tot wijziging van een voorgesteld besluit (bijvoorbeeld een verordening of de begroting). Er moet dus concreet worden aangegeven wat er in het voorstel veranderd moet worden. Voorbeeld: in artikel X van verordening Y wordt ‘drie dagen’ gewijzigd in ‘een week. Of ‘bepaling P’ wordt geschrapt, daarvoor in de plaats komt ‘bepaling Q’.

Format – amendement

Inlichtingen

Een raadslid kan vragen om inlichtingen over het door het college of collegelid gevoerde bestuur (artikel 155, eerste lid en artikel 169 Gemeentewet; artikel 42 Reglement van orde gemeenteraad). Het verzoek moet via de griffier digitaal worden ingediend bij de burgemeester of het college en een afschrift wordt gestuurd aan de raad. In de eerstvolgende vergadering worden de inlichtingen mondeling of schriftelijk gegeven. De vragen en de beantwoording zijn een apart agendapunt tijdens de vergadering.

Initiatiefvoorstel

Raadsleden kunnen zelf een initiatiefvoorstel indienen bij de raad (artikel 147a Gemeentewet; artikel 37 Reglement van orde gemeenteraad). Een initiatiefvoorstel moet digitaal bij de voorzitter worden ingediend. Het voorstel wordt op de agenda van de eerstvolgende vergadering geplaatst, tenzij de oproep al verzonden is. De raad beslist of het voorstel behandeld wordt. Wordt het voorstel behandeld, dan vindt behandeling van het voorstel plaats nadat alle op de agenda voorkomende voorstellen zijn behandeld.

Voor een initiatiefvoorstel wordt het format van een raadsvoorstel gebruikt. Voor dat format kunnen de raadsleden contact opnemen met de griffie via [email protected]

Interpellatie

Een raadslid kan vragen om interpellatie tijdens de raadsvergadering (artikel 155, tweede lid, Gemeentewet; artikel 39 Reglement van orde gemeenteraad). Het verzoek hiervoor moet tenminste 48 uur (behoudens in naar het oordeel van de voorzitter spoedeisende gevallen) voor de aanvang van de vergadering digitaal via de griffier bij de voorzitter worden ingediend. Het verzoek geeft een duidelijke omschrijving van het onderwerp en de te stellen vragen. De voorzitter meldt het verzoek aan het college en aan de raad. Het verzoek tot agendering komt aan de orde bij de vaststelling van de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering.

Motie

Een motie kan gaan over een onderwerp dat op de agenda staat, maar ook over een niet geagendeerd onderwerp (zie artikel 35, vierde lid, Reglement van orde gemeenteraad). Dan spreken we van een motie vreemd aan de orde van de dag. Deze moties worden daadwerkelijk ingediend bij de vaststelling van de agenda, maar formeel uiterlijk om 12:00 uur op de dag voorafgaande aan de dag van de raadsvergadering bij de voorzitter. De moties worden digitaal ingediend bij de voorzitter via de griffier. Behandeling vindt in de regel plaats wanneer de overige onderwerpen behandeld zijn. Is er sprake van een spoedeisend belang, dan kan van de termijn van 12:00 uur op de dag voorafgaande aan de dag van de raadsvergadering afgeweken worden. De voorzitter bepaalt of het onderwerp van de motie een spoedeisend belang heeft.

Format – motie

Motie over een niet-geagendeerd onderwerp

Een motie kan gaan over een onderwerp dat op de agenda van de gemeenteraad staat, maar ook over een niet geagendeerd onderwerp (zie artikel 35, vierde lid, Reglement van orde gemeenteraad). Dan spreken we van een motie vreemd aan de orde van de dag. Deze moties worden daadwerkelijk ingediend bij de vaststelling van de agenda. Maar vooruitlopend daarop wordt een motie vreemd aan de orde van de dag bij de voorzitter van de raad aangeleverd via de griffie. Dit gebeurt digitaal. In de vergadering vindt de behandeling van een dergelijke motie dan plaats wanneer de overige onderwerpen behandeld zijn. Van de termijn van 12.00 uur op de dag, voor de dag van de raadsvergadering, kan afgeweken worden wanneer er sprake is van een spoedeisend belang. Of dat laatste het geval is, bepaalt de voorzitter van de raad.

Format – motie

Onderzoek

De raad kan onderzoek doen naar het door het college of de burgemeester gevoerde bestuur.( Artikel 155a Gemeentewet). De raad stelt hiervoor een onderzoekscommissie in. De raad benoemt de voorzitter en de leden van de commissie uit zijn midden. De raad kan bepalen binnen welke termijn de commissie haar bevindingen en conclusies aan de raad rapporteert.

Voordat de gemeenteraad een onderzoek kan instellen, moet hij een verordening vaststellen. 

Schriftelijke vragen

Op grond van artikel 40 van het Reglement van orde gemeenteraad heeft ieder raadslid het recht schriftelijke vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Meestal gebeurt dit naar aanleiding van actuele gebeurtenissen of berichten in de media. De vragen worden kort en duidelijk geformuleerd en eventueel voorzien van een inleiding of toelichting. De vragen worden formeel ingediend bij de voorzitter van de raad, maar feitelijk ingeleverd bij de griffie (digitaal). Het raadslid geeft bij de indiening tevens aan of  er schriftelijke of mondelinge beantwoording wordt verlangd.

Schriftelijke vragen worden volgens het Reglement van orde gemeenteraad binnen 30 dagen (over het algemeen) schriftelijk beantwoord. De antwoorden worden direct na vaststelling door het college (via de griffie) aan het raadslid toegezonden en op de website geplaatst (lijst van ingekomen stukken). Het raadslid kan in de eerstvolgende raadsvergadering eventueel nadere inlichtingen vragen (artikel 40, vijfde lid, Reglement van orde gemeenteraad).

Format – schriftelijke vraag

Technische vragen

Voorafgaande aan een raadsvergadering of vergadering van een programmacommissie kunnen raadsleden of commissieleden (wat betreft een vergadering van een programmacommissie) technische vragen stellen ter verduidelijking van de voorliggende stukken. (Zie artikel 10 Reglement van orde gemeenteraad en artikel 7 Regeling programmacommissies). De vragen kunnen worden ingediend uiterlijk zes werkdagen voor de betreffende vergadering. Uiterlijk op de tweede werkdag voor de dag van de vergadering ontvangen de raadsleden dan wel commissieleden de beantwoording. Meestal wordt ernaar gestreefd de beantwoording eerder te versturen.

De vragen worden digitaal ingediend; de vorm waarin dit gebeurt, is vrij.

Vragenkwartier

Los van de formele vragen zoals hierboven genoemd, kan een raadslid ook met betrekking tot de actualiteit middels het vragenkwartier vragen aan het college stellen (artikel 41 Reglement van orde gemeenteraad). De vragen moeten uiterlijk 15.00 uur op de dag voorafgaand aan de raadsvergadering digitaal via de griffier bij de voorzitter zijn ingediend. De voorzitter kan aangeven dat de vragen niet behandeld worden (artikel 41, tweede lid, Reglement van orde gemeenteraad).

Het indienen van deze vragen is op zich vormvrij. Wel is er een Format – vragenkwartier beschikbaar.

TECHNISCHE VRAGEN – MAART 2022

 1. Acaciabomen Cheribonstraat Haarlem Noord

De bewoners zijn al 15 jaar bezig (met verzoeken, klachten en ingesproken berichten bij de raad) om 5 acaciabomen te laten verplaatsen en te vervangen door bomen die niet van die hinderlijke druppels hars op geparkeerde auto’s laat vallen, met als gevolg blijvende lakschade.

 • Waarom wordt hier niet op gehandeld?
 • Waarom wordt de buurt niet netjes op de hoogte gesteld waarom niet en of dit ooit nog gaat gebeuren
 • Wat is het grote probleem om deze bomen te vervangen?
 
 1. Parkeer/verkeerssituatie Plaza West / Westergracht / Ruijterplein
 2. De ruimte tussen de slagbomen en de in/uitrit van/naar de winkels op Plaza West is te klein. Er kan welgeteld precies één auto voor of na de slagboom staan, alvorens deze op een zebrapad én fietspad stuit. Fietsers, brommers en voetgangers zijn hier vogelvrij. Verkeer wat van de Westergracht moet afslaan, staat oeverloos lang te wachten, én op die ene auto voor de slagboom én op rechtdoor gaand verkeer op dezelfde weg op fiets- en zebrapad. Tevens is het er aardedonker in de nacht / avond, vanwege te weinig verlichting en mist er een zebrapad van bv TRIONK (sociaal maatschappelijk bureau) naar de overkant (Leidsebuurt). Het is hier levensgevaarlijk en het wachten is (weer?) op een (dodelijk) ongeval
 3. Er mist ook een zebrapad op Het Ruiterplein (van de dierendokter naar de overkant), ivm grote groepen (school)kinderen die hier oversteken om naar het zwembad enerzijds of naar de schooltuintjes anderzijds te gaan. Herhaaldelijk aangevraagd door buurtbewoners, afgescheept met het antwoord: “op dit moment zijn geen plannen tot herinrichting van dit deel van Haarlem”.

Over beide situaties zijn meerdere vragen, verzoeken, klachten ingestuurd door bewoners, gemeente doet: NIETS.

 1. Kan de gemeente AUB deze keer een ongeval vóór blijven (ref. fietsongeval / onveilig fietspad Leidsevaart, waar óók en alweer de geluiden, wensen, opmerkingen van buurtbewoners genegeerd zijn) en iets aan de nijpende situaties doen?
 2. Zo ja wat en op welke termijn?
 
 
 1. Probleem vervallen parkeerplaatsen + ongedierte door ondergrondse afvalcontainers, dump- en zwerfvuil en GFT-bakken

 
Lorentzplein Haarlem

Er zijn 2 gigantische ondergrondse vuilcontainers geplaatst die 2 á 3 parkeerplekken innemen. De buurtbewoners zijn doodongelukkig hiermee en willen hun parkeerplekken terug. Op herhaaldelijke verzoeken wordt niet of negatief gereageerd vanuit het gemeenteloket.

 1. Kan er opdracht gegeven worden de bakken te laten verplaatsen naar en punt waar deze géén parkeerplekken opsoupeert?

De GFT-bak wordt veel te weinig geleegd, de bak raakt zo overvol, dat de medewerker van de Spaarnelanden deze niet eens meer in zijn eentje kan tillen (en dan hulp moet vragen aan bewoners of de bak maar helemaal niet leegt. Tevens geven de bakken overlast in de vorm van stank en vieze beestjes (vliegen).

 1. Kunnen de bakken vaker geleegd worden?
 2. Is er een andere oplossing voor het gescheiden aanleveren van GFT?

Bij de ondergrondse containers wordt geregeld (grof) afval geplaatst, dit is onwenselijk, vuil waait weg en vervuilt de hele straat.

 1. Kan hierop vaker, beter en strenger gehandhaafd worden?
 

Karolingenstraat

Klachten ongedierte, is al een paar maal gemeld bij gemeente, gemeente doet niets

 1. Kan de gemeente haar verantwoordelijkheid nemen en het ongedierte bestrijden?

Door de ondoordachte plaatsing van 2 vuilcontainers zijn er 2 parkeerplekke verdwenen, de bewoners willen deze terug. ‘Het is een grote schande’,  zegt een bewoner ‘de gemeente luistert niet’.

 1. Kan er opdracht gegeven worden de bakken te laten verplaatsen naar en punt waar deze géén parkeerplekken opsoupeert?
 
 
 1. Proces gemeenteloket aanvragen nieuw rijbewijs

Wanneer een inwoner een verlenging aanvraagt van het rijbewijs via een fotograaf die is aangesloten bij het RDW, dan duurt de hele aanvraag max. 2 dagen. Tegen betaling van € 41,- ligt dan het nieuwe rijbewijs bij het gemeenteloket naar eigen keuze, en dat hoeft níet de eigen gemeente te zijn, klaar.

Wanneer een inwoner een verlenging rijbewijs aanvraagt via de gemeente, dan moet daar een afspraak voor gemaakt worden, het rijbewijs kan enkel bij de eigen gemeente worden aangevraagd en opgehaald worden. In veel gevallen kan een aanvrager pas na 2 tot 3 weken bij het loket terecht. De aanvraagprocedure bij de gemeente duurt standaard 5 dagen. Wil je het rijbewijs sneller, dus bv binnen twee dagen, dan komen daar additionele spoedkosten bij ad € 34,10

 • Waarom duurt de procedure bij gemeente standaard 5 dagen, terwijl het dus (blijkt in praktijk) ook in 2 dagen geregeld kan zijn?
 • Waarom rekent de gemeente additionele kosten voor iets wat standaard procedure zou moeten zijn?
 • Waarom staat er op de site van de gemeente Haarlem niet dat bewoners de aanvraag beter direct via een bij RDW aangesloten fotograaf kunnen doen ivm minder kosten, snellere doorlooptijd (en ontlasting van ambtenaren die met belastinggeld van bewoners betaald worden)?  https://www.haarlem.nl/rijbewijs/
 
 1. Reparatie dak Boerderij Nieuwe Weg (potentiële locatie domus plus)
  Het bedrag van de schade aan het dak was ergens tussen € 60.000 en € 75.000,00. Dat is niet uitgegeven aan reparatie. Waar dat dat geld is gebleven? Erven of gemeente ? Reparatie door gemeente: is 2 keer opgelapt met plastic zeil.
 • Waar is het geld gebleven als het overduidelijk niet aan een dak reparatie in uitgegeven?
 • Waarom is het dak nog steeds niet gerepareerd?
 • Wanneer gaat het dak dan wel gerepareerd worden, is er al een opdracht uitgezet en een plandatum?
 • Denkt het college ook nog wel eens aan de veiligheid en woongenot van omwonenden, aangezien geregeld stukken losgeraakte dakbedekking in het rond vliegen?
 
 1. Plan VVD voor fietssnelweg Haarlem < – > Amsterdam
 2. Is er vraag naar dergelijke fietssnelweg onder Haarlemmers?
 3. Is dat getoetst, en zo ja, hoe en wat waren daar de resultaten van?
 4. Zijn die resultaten inzichtelijk?
 5. Hebben Haarlemmers behoefte aan een fietssnelweg tussen Haarlem en Amsterdam, om onze stad via zo NOG aantrekkelijk te maken voor forenzen en mensen van buitenaf of hebben we liever dat al die Amsterdammers, die onze huizenmarkt verzieken voor onze kinderen, senioren en autochtone Haarlemmers in Amsterdam blijven?

Bronnen:

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/219476/politiek-haarlem-serveert-komst-dolhuysbrug-definitief-af

 

https://haarlem.vvd.nl/nieuws/48082/zondag-27-februari-fietstour-halfweg-haarlem-voor-een-fietssnelweg

 

 1. Onveilige verkeerssituatie Paul Krugerstraat

   

Al 20 jaar proberen buurbewoners aandacht te krijgen voor de gevaarlijke situatie in Paul Krugerstraat Haarlem Noord.  Deze straat is altijd al een éénrichting verkeerstraat geweest, een verbod dat, met medewerking van politie en handhaving, massaal door fietsers wordt genegeerd.  Door dit ‘gewoonte recht’ wat fietsers zich hebben aangemeten, vinden zij het ook heel gewoon tegemoetkomend verkeer via de stoep te ontwijken. En daar wonen mensen. Steeds dreigt er gevaar, wanneer zij hun voordeur uit gaan, net wel, net niet door fietser of zelfs brommers te worden aangereden. Ook fietsers die via deze omweg richting centrum rijden, daarmee het verbod negerend, brengen zichzelf op meerdere plekken in gevaar.

De Paul Krugerstraat is ter hoogte van de woningen te smal om tegengesteld verkeer te laten passeren, ook moeten zij aan begin van straat (voor hen: einde straat) een onoverzichtelijke en gevaarlijke oversteek maken.

 

Kruising Schoterweg / Paul Krugerstraat is vanuit Paul Krugerstraat, door de hoek waar deze tot elkaar staan, zeer onoverzichtelijk. Zelfs de bus, is ondanks z’n grootte, soms slecht op te merken.

Het alternatief voor overtredende fietsers is dan, via begin Cronjéstraat een net zo onoverzichtelijk ander deel van Schoterweg over te steken, door de Vroomstraat om dan weer via onoverzichtelijke Frans Halsstraat de gok te wagen. Veelal rijden ze stomweg via smal fietspad, ook weer tegen de richting in, richting centrum. Dit alleen, omdat dat meeste mensen die snellere, kortere en wel overzichtelijke route naar Frans Halsplein niet kennen.

 

Deze onnodig gevaarlijke situatie is HERHAALDELIJK via diverse kanalen binnen gemeente kenbaar gemaakt en zal mogelijk als eens tijdens raadsvergaderingen benoemd kunnen zijn. Echter niemand doet er wat aan, t/m heer Wienen aan toe.

 

Bewoners hebben reeds VVD, Jouw Haarlem, Christen uni en Actiepartij benaderd over dit issue en zij zijn niet bereid gevonden zich sterk te maken voor veiligheid van fietsers, voetgangers en bewoners.

 

Bewoners werden afgescheept: er zou een indeling straatherziening op handen zijn.

De verantwoordelijke hiervoor is de heer Hans Vriend, gebiedsmanager noord, hij geeft al 13 jaar aan dat dit een oplossing zou kunnen zijn. Maar een plan heeft hij in die 13 jaar nog niet kunnen presenteren, hoe dit er uit zou moeten zien en hoe dat de veiligheid zou verbeteren. 

 

Als dit plan überhaupt ooit tot stand zal komen, doet dit niets af aan de huidige en geldende regelgeving; inrijdverbod (zonder uitzonderingen).  Politie handhaaft niet.  De stelt “in Haarlem is het geen beleid, fietsers op hun gedrag, aan te spreken”. Deze uitspraak permitteerde hij zich, nadat bewoners hem hadden aangesproken op zijn plichtverzuim. Tot 2x toe zag men hem in zijn dienstauto uitwijken voor overtredende fietsers.  Hij noemde dit ‘anticiperen’!!

 

In het voordeel van handhaving, is één medewerkster die wel situatie begrijpt, maar met haar 1 keer per 3 of 4 maanden 15 minuten actie, wordt dat niet serieus genomen.

 

 • Wanneer wordt hier nu eens goed naar gekeken, wanneer wordt het aan bewoners beloofde herinrichtingsplan inderdaad opgesteld én uitgevoerd?
 
 1. Onveilige situatie CBR-locatie Boerhavewijk

Ingezonden stuk:

 

Met enige wanhoop vragen wij, middels dit schrijven, uw aandacht voor de zeer zorgelijke situatie die de laatste jaren ontstaan is in de buurt/wijk rondom de CBR locatie aan de Prof. Eijkmanlaan 2.

 

In de zomer van 2013 besloot de gemeente de aanvraag van het CBR, om zich hier te mogen vestigen, te honoreren, zonder zich verder af te vragen welke verregaande gevolgen de vestiging van een dergelijke grootschalige publieksdienst in een woonwijk, ging hebben. Ook werd volledig voorbij gegaan aan de belangen van de bewoners, die het via de media moesten vernemen. Het pand had en heeft als bestemming “administratieve handelingen”, er was tot dan een uitgeverij in gevestigd. Met dit bestemmingsplan in het achterhoofd hebben bewoners in het buurtje huizen gekocht en het was een fijne buurt om te wonen, waar kinderen veilig konden spelen. Het CBR meende, met het uitgeven van rijbewijzen, letterlijk binnen het bestemmingsplan te passen (lachwekkend), de verantwoordelijke afdeling van de gemeente was niet scherp en het kwaad was geschied. Vervolgens is de buurt/wijk met steun van de wijkraad eensgezind in opstand gekomen tegen dit onzalige plan.

 

Wij zochten de media op, bezochten de verschillende fracties persoonlijk, maakten meerdere malen gebruik van de spreektijd bij de commissie Ontwikkeling en schreven diverse zeer gefundeerde bezwaarschriften. Wij vonden al snel diverse partijen aan onze zijde, waaronder de meeste fracties, zelfs de serieuze rijscholen, de Voorthuijsenschool, personeel van het CBR (Off The Record), iedereen was het eens: deze locatie is ongeschikt. Wij herinneren ons nog de vergadering waarin de voltallige commissie Beheer/ontwikkeling aangaf tegen de vestiging te zijn. Het zag er goed voor ons uit. Echter, het CBR kwam er toch, de toenmalige wethouder Cassee ! veegde al onze  bezwaren van tafel en maakte recht wat krom was. De ongenuanceerde, vaak krenkende reacties van deze wethouder op dit dossier zal ik hier niet vermelden. Geen enkel begrip voor de omwonenden. Enige tijd later moest deze politieke brekebeen, alsnog om een ander dossier aftreden. Onze laatste kans was via de rechter de vestiging, met het bestemmingsplan in onze hand, aanvechten. Wij waren echter geen partij voor de juristen van het CBR, de rechter deed geen uitspraak, maar sommeerde het CBR maatregelen te nemen die de overlast voor de bewoners zoveel mogelijk zou beperken.

 

Vanaf dat moment zijn wij tot op de dag van vandaag overgeleverd aan de goede wil van deze stuurloze, en rommelige organisatie, waar het Ministerie al meerdere malen heeft moeten ingrijpen. De hoofdingang werd op ons verzoek verplaatst naar de weg zijde en de rijscholen werden verzocht het buurtje, een soort woonerf, rond het grasveld te mijden. Echter, tot op de dag van vandaag is het file rijden rond het grasveld met leswagens, brommers en motoren. Het lukt het CBR niet de meest eenvoudige afspraken ,zoals taxibusjes en touringcars ! laden en lossen bij Hockeyclub Saxenburg, na te komen. Niet vreemd als men bedenkt dat het CBR nog nauwelijks invloed heeft op de rijschool wereld, welke zich de laatste jaren heeft ontwikkeld tot een ‘’Cowboy’’ wereld. (Zie het Rapport Commissie Roemer) Al jaren zijn wij regelmatig met een goedwillende CBR manager, de wijkagent en inmiddels ook een aantal goedwillende mensen van de gemeente, die allen de hopeloosheid van deze situatie inzien, in overleg om de buurt enigszins leefbaar te houden. Een onmogelijke opgave, gezien de enorme toestroom van publiek en auto’s welke een dergelijke locatie met zich mee brengt. In Nederland is dit de enige CBR examenlocatie die in een woonwijk is gevestigd, een trieste constatering. Zover had het toch nooit mogen komen.

Een groot aantal zaken en omstandigheden, op basis waarvan destijds het onzalige besluit is genomen om het CBR, tegen elk  advies in, hier te vestigen, zijn inmiddels achterhaald of sterk veranderd.

 

Te weten:

 • Er is nooit nagedacht of er wel voldoende parkeerruimte was voor een dergelijke verkeersmagneet. Destijds ging men uit van 50 parkeerplaatsen op eigen terrein , de gemeente achtte dat voldoende .Inmiddels is het aantal vrije parkeerplaatsen op eigen terrein  de laatste jaren zelfs gereduceerd tot ca 25, veel te weinig dus.
 • Het gaat inmiddels om enorme aantallen, per dag ca. 100 praktijk kandidaten en ca. 480 theorie kandidaten! Destijds ging men uit van 64 praktijkexamens per dag. En ook het aantal theorie kandidaten lag destijds op een veel lager niveau.
 • Als noodoplossing ! voor het parkeren is er nu het verderop gelegen terrein van Hockeyclub Saxenburg aangewezen, waar ook nog een BSO is gevestigd. Een kansloos verhaal in de praktijk, waar dus ook nauwelijks gebruik van wordt gemaakt.
 • De verkeersproblematiek in zijn algemeenheid is destijds volledig onderschat.
 • Kort na de vestiging op deze locatie werden elders in het land diverse locaties

gesloten, de resterende kregen dus veel meer publiek te verwerken. !

 • Het massaal aanvoeren door commerciële partijen van Theorie kandidaten elders uit het land, per Touringcar en Taxibusjes, is ook een zorgelijke ontwikkeling van de laatste jaren.
 • Het verlagen van de kandidaten leeftijd naar 16-17 jaar is voor ons de meest rampzalige ontwikkeling geweest, er is immers geen openbaar vervoer in de buurt! dus de meesten worden gebracht, wat een enorme toename van verkeersbewegingen geeft. In ons buurtje wordt vervolgens op hen gewacht, vaak met draaiende motor voor onze huizen. Er wordt massaal gegeten, auto’s schoongemaakt, verveeld rondgehangen voor de huizen, asbakken geleegd en rommel achtergelaten in ons buurtje, dit wil toch niemand dag in dag uit voor z’n deur hebben. Een aantal keren is het zelfs tot een handgemeen met de bewoners gekomen.
 • Door omleggen van verkeersstromen elders in de wijk is de Prof. Eijkmanlaan de laatste jaren een drukke ontsluitingsroute geworden. De toenmalige (discutabele) verkeerstellingen zijn dus inmiddels ook volledig achterhaald.
 • Het aantal schoolbussen bij de Voorthuijsenschool welke, overigens buiten hun schuld, bijdragen aan de onoverzichtelijke verkeerssituatie is de laatste jaren ook flink toegenomen.
 • Er is inmiddels een nieuwe wijk met honderden woningen gebouwd met als enige ontsluiting de Boerhaavelaan.
 • De kwaliteit van de rijscholen is de laatste jaren sterk achteruit gegaan (rapport Roemer) met tot gevolg veel meer herexamens en dus nog meer traffic.

De realiteit van vandaag is echter dat het CBR grootschalig de theorie en praktijk examens inmiddels weer heeft opgestart. Door het CBR ingehuurde verkeersregelaars ! proberen de enorme toeloop enigszins in goede banen te leiden, met wisselend  succes. Wij zijn dus voor de leefbaarheid in ons buurtje afhankelijk van de inzet van een verkeersregelaar, triester moet het toch niet worden. Er is kort gezegd gewoon geen ruimte voor zoiets grootschaligs in ons buurtje, bezoekers kunnen geen kant op, anders dan ons buurtje, een soort woonerf, in te duiken.

Er zijn net als na de vorige Lock down weer enorme achterstanden, dus wij worden weer met een enorme overlast geconfronteerd.

 

Het CBR heeft ons buurtje na de vorige Lock down nog enigszins ontzien , door ons de avond- en weekend  openstellingen (zoveel mogelijk) te besparen. Deze keer hebben zij echter aangegeven dat hier geen sprake van is, sterker nog, er wordt de komende periode enorm opgeschaald met zelfs weekend openstellingen, zeker voor de theorie. Hierover is terecht nog meer onrust ontstaan in de buurt, met name de mogelijke avond- en  de reeds actuele weekend openstellingen liggen extra gevoelig,5 dagen in de week al dat volk in je buurtje is al rampzalig genoeg, geef ons tenminste de avond- en weekend rust. Dit betekent het nog verder verzieken en vervuilen van onze woon en leefomgeving, voor zover hier nog sprake van is.  

 

Het betekent ook een continue stroom van bezoekers middels auto’s, taxibusjes en touringcars ook op tijdstippen dat er helemaal geen parkeerruimte meer is, ook bij Saxenburg niet. Wij hebben het CBR al verzocht ons te ontzien, door meer gebruik te maken van de locaties die geen overlast geven voor omwonenden  en die zijn er genoeg! Dit is in Nederland de enige in een woonwijk! Wij hebben hier geen reactie op gekregen en .Wij willen de gemeente verzoeken of zij haar gewicht in de schaal willen leggen en het CBR wil verzoeken meer rekening met ons te houden. Wij zijn van mening dat de Gemeente de morele verantwoordelijkheid heeft om iets te doen aan de leefbaarheid in onze buurt , wij tellen toch ook mee, zij kwamen in ons leven, niet andersom. Het kan toch niet zo zijn dat wij tot in lengte van jaren  met deze overlast opgezadeld blijven ?

 

Tot slot geven wij u mee, dat de tweede huurperiode van 5 jaar volgend jaar afloopt. Binnen het CBR laat men inmiddels  weten, dat de keus voor deze locatie op zijn minst een ongelukkige is geweest. Hoofddorp als nieuwe locatie, tussen Amsterdam en Rijswijk acht men werkzamer. Helaas viel deze mogelijkheid recentelijk af ,lieten zij ons weten.  Inmiddels is het CBR actief op zoek naar een nieuwe locatie in Haarlem. Wij willen de gemeente wijzen op haar morele plicht om voor haar burgers  op te komen en vragen de gemeente in deze verhuizing een actieve  rol te spelen. Daarom vragen wij u de verlenging van de vestiging van het CBR te heroverwegen voordat de bewoners opnieuw 5 jaar met deze ellende opgescheept zitten en de belangen van de bewoners  deze keer wel serieus mee te wegen.

 

Goed beschouwd zijn alle partijen  het er inmiddels wel  over eens dat een dergelijk grootschalig Uitvoeringsorgaan hier niet thuis hoort, maar toch laat men het gebeuren en heeft het een enorme invloed op onze woon-en leefomgeving.

 

Namens de bezorgde omwonenden,

Met vriendelijke groet,

 

Hans Willemse

 

N.B.

 

Extra informatie :

Uw kenmerk 2013/ 329289  Ons bezwaarschrift   Augustus 2013

Uw kenmerk 2013/ 389948  Antwoord gemeente hierop  September 2013

Hierin de inmiddels achterhaalde  constatering “ De toename van verkeersbelasting als gevolg van de vestiging van het CBR  zal naar mening van de gemeente niet leiden tot (verkeer)overlast voor de bewoners”’

 

Vragen:

 1. Wordt de geschetste situatie door de raad her- en erkent?
 2. Zo ja: kan het CBR naar een andere locatie verplaatst worden? Zo nee, hoe denkt de raad dan met deze noodkreet om te gaan?
 3. Indien het CBR verhuisd kan worden, waarheen? En per wanneer?
 4. Zo nee, kan er dan naar een andere oplossing gezocht worden in de vorm van een herinrichtingsplan en zo ja, per wanneer kan daar actie op ondernomen worden en door wie?
 
 

Van: Sander Van den raadt <[email protected]>
Verzonden: donderdag 3 maart 2022 10:51

Aan: griffiebureau

Onderwerp: technische vragen – wonen

Beste griffie, kunt u deze vragen doorzetten.

 1. Hoeveel vluchtelingen / statushouders zijn er in de gemeente Haarlem die doordat hun eigen land weer veilig is (oorlog bv opgehouden) weer naar hun eigen land terug zouden kunnen om plaats te maken voor mensen die echt voor actueel oorlogsgeweld vluchten en een plek moeten krijgen?
 2. Hoeveel statushouders hebben nu in 2021 in de gemeente Haarlem een woning gekregen? Zijn we trouwens ook helemaal op nul of is er nog achterstand?
 3. Hoeveel beschikbare sociale huurwoningen in de allerlaagste klasse zijn er per jaar beschikbaar voor nieuwe bewoners.
 4. Hoeveel sociale huurwoningen allerlaagste klasse zijn er beschikbaar als elke voorrangsgroep  geweest is.
 5. Kunt u nogmaals een overzicht geven van alle voorrangsgroepen in gemeente Haarlem en per categorie aangeven hoeveel personen er van die categorie voorranggroep een plek hebben gekregen.
 6. Kunt u op een kaart aangeven waar die mensen in welke straten en wijken geplaatst zijn, graag op straatniveau.
 7. Klopt het dat statushouders alleen maar huizen aangeboden mogen krijgen van de allerlaagste (goedkoopste) klasse?
 8. Als dat inderdaad waar is, heeft u enig idee waarom dat is?
 9. Hoeveel huizen zijn er nu gebouwd in gemeente Haarlem in de afgelopen 6 jaar en hoeveel gesloopt? (woning splitsen buiten gebruik houden svp.)

 

Vriendelijke groet, Sander van den Raadt –  fractievoorzitter TROTS Haarlem BBB  gemeente Haarlem

 

Van: Sander Van den raadt <[email protected]>
Verzonden: donderdag 10 maart 2022 07:27
Aan: [email protected]
CC: Jac Amand <[email protected]>; Johan Rijbroek <[email protected]>; Agnes Schreurs <[email protected]>; Vera Verhagen <[email protected]>; Ibrahim Yerden ([email protected]) <[email protected]>
Onderwerp: Vraag vragenuur trots Haarlem toneelschuur

Beste griffie kunt u deze vraag doorzetten.

Het verzoek van de toneelschuur is om met 10% uit te breiden zodat zij een beter verdienmidek kunnen maken en beter zelf hun broek op kunnen houden en daardoor in de toekomst minder bij de gemeente langs te hoeven komen voor subsidie.

Dit nadat het college de komst van de filmkoepel in de koepel heeft toegestaan  en dit toch tot concurrentie met de filmschuur heeft geleid ( wat logisch gezien ook te verwachten was).

 1. Hoe ziet het college dit?
 2. En is haar voorkeur om de filmschuur meer subsidie te gaan geven of toe te staan uit te breiden zodat zij zelf beter haar broek kan ophouden?
 3. Als het college voor het eerste kiest hoeveel extra subsidie wil zij dan geven, als zij voor t laatste kiest wanneer kan er dan gestart worden met de verbouwing en uitbreiding?

 

MVG Sander van den Raadt  – Fractievoorzitter TROTS Haarlem BBB  

VRAGENUUR / ART.38 VRAGEN

 1. De nieuwe huisvestingsverordening & handhaving (opkoopbescherming)
 • Hoe is handhaving geregeld?

Aan de Weldam in Haarlem is een projectontwikkelaar inmiddels bezig met het tweede eengezinshuis wat hij van een extra verdieping voorziet en dan opsplitst in 3 appartementen van ca. 50 m2 en die voor hoge prijzen weer door wi; verkopen.

 • Is het college hiervan op de hoogte en zo ja (bij deze) wat gaat zij hieraan doen?

 

 1. Herinrichting Emmaplein / BAVO-kerkplein

De vorige coalitie had met een herinrichtingsplan ingestemd wat de goedkeuring wegdroeg van de bewoners. De huidige coalitie heeft dit plan rücksichtslos van tafel geveegd en komt nu met een plan waar de bewoners faliekant op tegen zijn, nl de aanleg van een parkeerplaats en keerlus voor toeringcarbussen (ivm inkomens BAVOkerk).

 • Waarom is het eerdere plan van tafel geveegd?
 • Waarom wordt er gut-ge-gut een plan doorgezet waar de bewoners niet achter staan?
 • Is het mogelijk terug te keren naar het eerdere, goedgekeurde plan?
 • Als niet, is er dan een mogelijkheid om opnieuw met de bewoners in gesprek te gaan om tot een nieuw plan te komen?
 • Waarom moet dit nu al 6 jaar duren?
 • Wanneer verwacht het college dat eea daadwerkelijk qua verbouwing gaat beginnen?

 

 1. Onhoudbare woonsituatie Helene Swarthstraat

27-07-22 werd een woonprotest gehouden. De situatie is al jaren onhoudbaar, WVE Ymere doet niets. Schimmel in de muren, geklonken zaken (zoals toiletpotten, wastafels, douchebakken etc.) zijn in erbarmelijke staat, een aantal flats heeft geen verwarming en men warmt zich aan elektrische kachels. De situatie is herhaaldelijk aangekaart, maar de gemeente doet ook niets.  De buurt kwam in opstand en vraagt de lokale politiek om aandacht.

 • Is het niet tijd dat er een gesprek plaatsvindt met bewoners, Ymere en de burgemeester, dat hier opheldering over gevraagd wordt, schuldige partijen worden afgerekend en achtereenvolgens een plan van aanpak wordt opgesteld en in praktijk gebracht?
 • Of is hier weer een stukje politiek gaande: ‘we laten de boel versloffen, zodat we kunnen verkopen, platslaan en nieuwe woningen kunnen bouwen? Zodat het lijkt alsof de gemeente Haarlem aan de vraag voor nieuwbouwwoningen heeft voldaan, maar in praktijk weer net zoveel bijbouwt als sloopt, dus dat het nieuwe aantal woningen per saldo NUL blijft??

 

 1. gunning verkoop Fietsznfabriekterrein – Ons Groene Huis Haarlem

Politiek, kijk mee! Procedure maakt het ons onmogelijk mee te bieden op Fietsznfabriekterrein. Het noodzakelijke ‘Gunningsdocument’ is niet vermeld in de pagina’s dikke project informatie. De gemeente heeft dit document op 24 maart beschikbaar, de sluitingsdatum voor het inleveren van een onderbouwde aanvraag is 7 april! Ook troffen wij  een zinssnede aan waarbij de gemeente zich het recht voorbehoudt te gunnen aan een partij die geen aanbieding heeft gedaan. Is het terrein al vergeven? Wij roepen de Haarlemse politiek op om mee te kijken in deze procedure!

 • Verzoek aan het college om de procedure op zéér korte termijn inzichtelijk en openbaar te maken.
 • Waarom is er maar 2 weken tijd genomen tbv aanvragen?
 • Is het terrein al vergund soms? Als dat zo is, waarom mogen wij dat niet weten? Wat speelt hier?

 

 1. Woonoproer zondag 27-02-22 – Reinaldapark

Burgemeester belt met organisatie en wil de mars na de bijeenkomst verbieden en perkt daarmee het demonstratierecht van de burgers in. Een reden hiervoor is niet bekend.

 • Werd de mars verboden ja of nee?
 • Als ja, wat was de reden dat het demonstratierecht werd ingeperkt en
 • Is de reden in lijn met de grondwet?