Over ons

Onze missie

Van Haarlem weer een bruisende, goed leefbare en toegankelijke stad maken, waar het prettig en veilig wonen is, onze kinderen in de eigen wijk passend onderwijs kunnen volgen, waar voor ouderen gezorgd wordt en betaald voetbal beleefd kan worden. Haarlem terug op de kaart als sport- en cultuurstad! 

De visie van TROTS Haarlem : Haarlem mooier, beter bereikbaar, toegankelijker en financieel gezond! Voor en door bewoners!
* meedenken – meebeslissen – meedoen! *

Steun Trots op Haarlem en doneer.

Doneren kan via de doneerknop bovenaan de pagina of via bankovermaking naar:

NL22INGB0671236423
T.n.v. Stichting Trots op Nederland
O.v.v Donatie

Historie

HAARLEM BETER BEREIKBAAR, TOEGANKELIJK& VERKEERSVEILIGER

Trots Haarlem streeft naar een harmonieuze, veilige en rechtvaardige samenleving, een samenleving waarin de mensen weer zelfstandig functioneren. De huidige politiek-ambtelijke bestuurslaag vormt een rem op deze gewenste ontwikkeling, omdat kerntaken worden verwaarloosd. Op het gebied van veiligheid, immigratie, integratie, bereikbaarheid, mobiliteit, zorg, onderwijs en regelgeving wordt niet goed opgetreden. Het wantrouwen tussen burgers onderling en tussen burger en gemeentebestuur is groot. Mensen in onze stad moeten elkaar weer leren vertrouwen. Om dit te bereiken is een trendbreuk in het politieke bestel en het -denken nodig.

Het gemeentebestuur moet zich weer op gaan stellen als neutrale scheidsrechter die ten dienste staat van de samenleving, de bewoners. Een neutrale, krachtige, transparante en duidelijk afgebakende rol van de gemeente zal een positief effect hebben op verhouding tussen burger en overheid, tussen burgers onderling en tussen de verschillende religies en culturen in onze samenleving. Verantwoordelijkheden worden bij mensen weggehaald. Van de wieg tot het graf wordt men verplicht om aan allerlei sociale voorzieningen mee te betalen. Het huidige bestuursmodel leidt tot een onbehaaglijke vrijblijvendheid en een vals soort individualisme omdat vrijheid, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid zijn ontkoppeld. Calculerende burgers en bestuurders kunnen vaak ongehinderd opkomen voor het eigen private belang, ten koste van onze welvaart en de minder weerbaren. De welwillende burgers in ons land hebben daar genoeg van. De overheid moet haar burgers dienen en beschermen, in plaats van uitmelken en betuttelen.

Maar er is verandering op komst. De mening van Nederlanders verandert, zoals die mening ook in de late jaren zestig van de vorige eeuw is veranderd, maar dan omgekeerd. Door een combinatie van hogere belastingen en verschralende dienstverlening neemt het ‘overheidsbewustzijn’ van de burgers toe. De komende jaren zal deze beweging zich scherper gaan aftekenen. Trots Haarlem ziet het als haar taak de bewoners van Haarlem en Spaarndam weer een stem te geven, een mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het bestuur van de stad.

Op 3 april 2008 is Trots Haarlem gestart met politiek 2.0, een nieuwe manier om heldere en eerlijke politiek te bedrijven. Een belangrijk instrument daarbij is een interactieve website. Hierop was en is het voor burgers mogelijk hun mening te geven. De eerste stap was hen te vragen naar de 10 onderwerpen die zij, de bewoners van Haarlem, belangrijk vinden. Daaropvolgend zijn mensen op verschillende terreinen met elkaar aan de slag gegaan om niet alleen de problemen te beschrijven, maar juist ook te komen met oplossingen. Door mee te denken, te beslissen en te doen, hebben bewoners hun eigen verantwoordelijkheid genomen.

 

Trots Haarlem is vaak in de wijk, dicht bij de bewoners te vinden en horen problemen en oplossingen dus uit eerste hand. Deze onderwerpen vormen de basis voor dit partijprogramma. Trots Haarlem is dus een politieke beweging voor en door de bewoners van Haarlem en Spaarndam. Zij hebben hun voorkeur uitgesproken en dit hebben wij vertaald naar onze 10 speerpunten 2022.