Programma 2022

Lees meer

over ons verkiezingsprogramma voor 2022

Veel partijen maken zelf, vanuit de eigen, persoonlijke gedachten, ideeen en meningen, een partij programma. TROTS Haarlem maakte een rondgang langs de wijkraden, ondernemers, het mkb en had gesprekken met de Haarlemmers en Spaarndammers op straat, in de bus of in de kroeg. Aan alle wijkraden vroegen wij de top 3 van belangrijkste punten die in hun wijk spelen aan te leveren. Al deze informatie hebben wij verwerkt.

Wij van TROTS Haarlem noemen dit dan ook liever de ‘Wensenlijst van Haarlem’. Aangezien wij vinden dat je als politiek niet van bovenaf moet zeggen wat jij denkt dat goed is voor het volk, maar je dus van onderaf het volk moet laten meedenken, beslissen & meeDOEN. Een raadslid heet niet voor niks een VOLKSvertegenwoordiger, al wordt dat maar al te vaak vergeten.

Dit is ook de belangrijkste reden van TROTS Haarlem om aan deze verkiezingen mee te doen. Geef het volk weer een stem, geef de burger weer vertrouwen dat er wel een politieke beweging is die naar hen luistert en niet alleen vlak voor de verkiezingen! Straks gaat misschien maar veertig procent stemmen, omdat de andere zestig procent het heeft opgegeven dat er ooit iets veranderd.

Maar het is toch geen democratie als een kleine minderheid beslist over de meerderheid? Ga dus zeker stemmen, wat heeft u te verliezen?! Ik had ook de moed bijna opgegeven, maar wil nog een keer in een ultieme poging laten zien dat het wel anders kan. Daarom is deze wensenlijst ook niet een vast stuk, maar denken wij dat in de loop der tijd de wensen van Haarlemmers kunnen veranderen en wij veranderen dan met u mee. Daarom blijven wij om input vragen van u, de kiezer, de stemmer, de Haarlemmer en Spaarndammer. Wij geloven dat u wel de verandering kunt maken, maar dan moeten we er nu wel iets aan doen. Ga stemmen.

Met trotse groet,

Sander van den Raadt
Lijsttrekker TROTS Haarlem

ONZE SPEERPUNTEN 2022

1. WONEN: HUIZEN VOOR HAARLEMMERS

2. LAGERE LOKALE LASTEN, DAGELIJKS LEVEN BETAALBAAR

3. SPORT & CULTUUR VOOR ALLE HAARLEMMERS

4. GROENE GEMEENTE, LEEFBARE STAD, VEILIGE WIJK, SCHONE STRAAT

5. HAARLEM BETER BEREIKBAAR, TOEGANKELIJKER & VERKEERSVEILIGER; gratis parkeren in de eigen wijk

6. MEER AANDACHT VOOR JEUGD(ZORG), OUDEREN, MENSEN MET ’N BEPERKING; test met gratis OV!

7. ONDERWIJS – iedereen heeft recht op passend onderwijs in de eigen wijk

8. MEER EN BETERE PARTICIPATIE / INTERACTIE MET INWONERS EN INITIATIEFGROEPEN;
digipanels, referenda, gekozen burgemeester

9. EFFECTEN CORONABELEID AANPAKKEN;
eenzaamheid, huiselijk geweld, armoede, ondernemerschap, horeca & nachtcultuur

10. TROTS IS TEGEN TWEEDELING – op geen enkele wijze discriminatie

 1. WONEN: HUIZEN VOOR HAARLEMMERS
 • Binding: sociaal, maatschappelijk, economisch
 • Huisvestingsverordening: zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding, Haarlemmers eerst, geen woningsplitsing
 • Doelgroepen: speciale- / kwetsbare mensen, economische binding
 • Hofjes voor ouderen (voor wie dat willen), woonwagenlocaties
 • Parkeren: voldoende (ondergronds) parkeren
 • 3D printing
 • Alle koophuizen tot € 700.000 worden eerst aan Haarlemmers aangeboden
 • Sociale woningbouw: meer transparantie en voor iedereen gelijk, géén voorkeursbehandelingen
 • Ouderen kunnen overstappen naar seniorenwoningen bij gelijkblijvende huur
 • (Duplex-)woningen voor jongeren en alleenstaanden
 • Na 18 jaar onafgebroken wonen in Haarlem => starters krijgen voorrang bij sociale woningen en goedkope koopwoningen
 • Gemeente moet stoppen met verkoop van panden, maar deze inzetten voor wonen
  Eén wethouder voor wonen

 

Wonen in Haarlem – Vera Verhagen

 

Op dit moment staat Haarlem door een ongekende woningnood voor de opgave het woningbestand drastisch uit te breiden en tegelijkertijd te verduurzamen en te vergroenen. Dat betekent verdichting met hoogbouw in bestaande wijken en uitbreiding daarbuiten. Hoewel de huidige bewoners daar nadelige effecten van ondervinden, hebben zij in de uitvoering van die plannen  nauwelijks zeggenschap. Dat moet anders. Zodanig dat belanghebbende bewoners van meet af aan betrokken worden bij de plannen en medezeggenschap krijgen in de uitvoering ervan.

 

Nieuwe wijk

Het zou mooi zijn om een nieuw te bouwen wijk zo te ontwerpen dat deze geschikt is voor diversiteit in leeftijd, sociaal economische status maar ook woonvorm. Daarin zouden bijvoorbeeld families die zorg voor elkaar willen dragen bij elkaar moeten kunnen wonen. Dat kan door ook huizen te bouwen die geschikt zijn voor bewoning door meerdere generaties.

 

Ook moeten we niet vergeten dat ons land groeperingen kent die niet kunnen of willen aarden in een voorgeschreven architectuur en infrastructuur, zoals woonwagenbewoners, of elektrogevoeligen die ziek worden van straling van draadloze technologie zoals zendmasten. Die zouden in overleg met de Gemeente in de gelegenheid gesteld moeten worden een passende woonomgeving te ontwerpen.

Daartoe zou de eerste groep de beschikking moeten krijgen over een stuk ontsloten grond alsmede wetgeving die hun woonrechten beschermt. Voor de 2e groep is een stralingsarme zone nodig  waar zendmasten ver genoeg weg staan en huizen zodanig gebouwd worden dat zij weinig elektromagnetische straling doorlaten.

 

Bestaande wijken

Verder is Haarlem een prachtige organisch gegroeide stad waar vooral door landelijk immigratie- en klimaatbeleid  maar ook bezuinigingen in de zorg en sociale voorzieningen, een grote aanslag op wordt gedaan. Verdichting waarbij op dezelfde m2’s veel meer woningen gebouwd worden lijkt vooralsnog de enige oplossing. 

In deze nieuwbouw- en van het gas af drift worden de belangen van de huidige bewoners misschien wel gezien, maar in het afwegingsproces niet gehonoreerd. Zo betekent nieuwe hoogbouw in een wijk met laagbouw bijna altijd minder zon en dus waardevermindering door vermindering van woongenot, – kwaliteit van begroeiing – opbrengst van zonnepanelen en hogere stookkosten. In plaats van hieraan voorbij te gaan zouden huidige bewoners voor dat verlies gecompenseerd moeten worden. Dat zou ook moeten gelden voor een verlies aan parkeerruimte die in dit verdichtings- en vergroeningsproces in de wijken sowieso moet sneuvelen.

 

De nieuwbouw zal echter zonder beperkende maatregelen het gigantische woningtekort niet oplossen. Want mede door de overloop uit Amsterdam en  opkoop door speculanten komen steeds meer huur- en koopwoningen buiten bereik van het uit zijn voegen groeiende aantal Haarlemse woning zoekenden.

 

Er zal dan ook onderzocht moeten worden hoe een vestigingsvergunning net als voorheen weer afhankelijk kan worden gemaakt van een bestaande sociaal -economische binding met de stad.

Daarnaast zou er een redelijke opkoopbescherming ingesteld moeten worden op minimaal de helft van de geldende gemiddelde WOZ waarde van het totale woningbestand. Tenslotte zou onderzocht moeten worden welke panden als kerken en kantoren geschikt gemaakt kunnen worden voor bewoning.

 

Ter inspiratie biedt onderstaande visie van Marjo Wolse- de Weijze – (Voorzitter Katholieke Bond Ouderen Haarlem) praktische en werkbare invulling.  

 

Wonen in Groen Haarlem en de wijk Nieuw Zuid

De laatste weken wordt er veel gepubliceerd over woonmogelijkheden in  Haarlem. Deze oude stad bezit veel vooroorlogse woningen, weinig  groen, een prachtige binnenstad met historische panden. 

Er komt een nieuwe entree dat als naam krijgt Nieuw Zuid. Waarom de naam Nieuw Zuid is gekozen is voor mij een raadsel, omdat het ten oosten ligt van het centrum, richting Amsterdam. Het zuiden richting Haarlemmermeer en tegen de Ringvaart aan en daar is natuurgebied ontwikkeld.

 

De stadsarchitect Willem Hein Schenk vindt dat het centrum als huiskamer moet functioneren en de vernieuwing tot verbeelding moet spreken. Er zijn inmiddels appartementen gebouwd in o.a. het voormalige winkelcentrum Brinkman.  Dat worden prachtige ruimtes met een hoge koop of huurprijs. De Grote Markt is geplaveid met stenen, drie standbeelden, wekelijkse markt en de fontein is ooit wegbezuinigd. Toch is het een prachtig plein met aan weerszijde het stadhuis en de grote Bavo. Leilinden zijn gesitueerd aan de zonzijde van het plein. Er staan bankjes zonder rugleuning. Helaas ontbreekt een openbare toilet. M.i. niet veel aan veranderen, wat meer groen in de vorm van een verhoogde border met brede rand waar je even op kunt zitten zou ideaal zijn. Een sprankelende fontein waar het geluid rustgevend is zou een welkome herinnering van weleer zijn. Verder is de Grote Markt zoals een stadsplein moet zijn.

 

De wijk Nieuwe Zuid  vraagt aandacht

Deze nieuwe wijk zal mogelijkheden moeten geven aan wooncomfort en verbinding met elkaar. Daarom zullen er huizen voor elke bevolkingsgroep moeten worden gerealiseerd. Zoals gezinnen , studenten en senioren bestaande uit de drie leeftijdscategorieën. Voorwaarde is wel dat deze  woningen  voor elke groep betaalbaar moet zijn. Dus huren rond de 1000,– -1500,– is veel te hoog voor weduwen (senioren+)  die leven van een AOW met misschien een klein pensioen. Zij zijn van de generatie die nooit een betaalde baan hebben genoten. Nog steeds zijn er meer weduwen dan weduwnaars in onze stad.

 

Verbinding tussen deze groepen ontstaan door woningen rondom een plein  te situeren. Een plein met veel groen, verhoogde borders met bloeiende planten en struiken en natuurlijk geurende bomen.  Die verhoogde borders kunnen door vrijwilligers -lees jonge senioren-  onderhouden kunnen worden. Zij kunnen tijdens droge zomerperiodes  de borders besproeien met fris helder opgepompt water. Door de verhoging kunnen de borders toegankelijk worden onderhouden. Het zou fijn zijn dat de rand op zodanige breedte is dat er op gerust kan worden. Ter afwisseling moet er rustmogelijkheden aangeboden worden in de vorm van een treinstelvorm of als halve cirkel, dat geeft de mogelijkheid met elkaar in gesprek te komen.

 

De middenstand zou aangepast moeten zijn aan de behoefte van de bewoners. Zoals winkels met babybenodigdheden, hobby’s, dieren, huishoudelijke artikelen en groente en fruithandel,  supermarkt, natuurproducten en de bakker.

 

Wanneer de bewoners en wellicht in comitévorm verantwoordelijk worden voor de leefomgeving  zal het als voordeel geven dat criminaliteit geen tot weinig kans krijgt om tot ontwikkeling te komen. Mensen uit andere culturen zullen het aspect ‘verantwoordelijk voor je leefomgeving’  d.m.v. cursussen  in buurthuizen aangeleerd moeten worden. Als voorbeeld zijn  de vele hofjes in Haarlem. De bewoners planten een kerstboom, hebben buurtborrels, enz. Dit alles zal de criminaliteit verlagen  en het woongenot verhogen.

 

Toegankelijkheid

De toegangswegen is een hoofdstuk apart. Autobanen, fiets- en wandelpaden moeten van zodanig  afmeting zijn en met voldoende verlichting  dat er veilig en overzichtelijk gereden en gewandeld  kan worden. Er moet een goede aansluiting komen voor de fietssnelweg richting Amsterdam en natuurlijk ook  tot de sportvelden. Maar een sportcentrum zou een waardevolle aanvulling zijn om alle inwoners van Entree Nieuw Zuid een betaalbare sport te kunnen uitoefenen. Daarnaast zal er nagedacht moeten worden over parkeergelegenheid voor fietsers en auto’s  tot de entree van het overdekte zwembad . Het ziekenhuis, sportevenementen, natuurgebieden, het centrum  zullen bereikbaar moeten worden voor alle inwoners van Haarlem met behulp van een stadsbus, die ook de rijdt binnen de wijken en niet alleen de hoofdwegen.

 

Wonen met een laag inkomen

Terreinen zijn veelal in handen van projectontwikkelaars. Zij willen geld verdienen met  verkoop van veel woningen op kleine ruimtes. Maar op dit moment worden in Haarlem veel leegstaande kerken verkocht. Deze voormalige buurtkerken staan middenin woonwijken.  Het is dan makkelijk bereikbaar voor mantelzorgers en andere voorzieningen. Voor  inwoners met lage inkomens zou een prima woongelegenheid kunnen worden gecreëerd naar voorbeeld  de voormalige gereformeerde kerk in Halfweg.

 

Ook leegstaande kantoorruimtes, zoals het voormalige VNU-gebouw en het voormalige belastingkantoor kunnen omgebouwd worden tot woningen voor o.a. studenten.

 

Kortom, er zijn vele mogelijkheden tot stadsuitbreiding en woonkamergenot om tot een plezierig en leefbare woonomgeving voor alle Haarlemmers te realiseren. Maar dat dient wel met de nodige daadkracht te worden aangepakt.

 

Wonen voor senioren

Veel ouderen wonen in veel te grote huizen, velen denken aan verhuizen, zodat deze woningen beschikbaar komen als felbegeerde eengezinswoning, maar 1) er zijn geen geschikte woningen genoeg met de diverse benodigde aanpassingen (denk aan liften, ruime gangen t.b.v. rollators en rolstoelen, rolstoelopritten bij in- en uitgangen, etc.). Ook de vaak veel hogere huur die dan opgebracht wordt, vormt een obstakel. Willen wij meer beweging in de woningmarkt, dan zullen we ook naar dit soort aspecten moeten kijken. De gemeente zal meer en beter in gesprek moeten met de diverse woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars, zodat hier in de toekomst een oplossing voor komt.

 

 

1.a Asielzoekers

 • Huisvesting: gemeentelijk vastgoed, want beschikbare woningvoorraad staat al onder druk
 • Voor blinde vluchtelingen: routing verzorgen
 • Stembureau toegankelijkheid voor mindervaliden (lichamelijk, visueel)
 • Toezicht / Controle Alleen toegang tot Nederland, wanneer inburgeringsprocedure is doorlopen (Nederlands, beroepsopleiding, werk)
 
 

1b. Maatschappelijke Opvang

Maatschappelijke Opvang is opvang en begeleiding voor mensen en gezinnen die dak- of thuisloos zijn. Deze situatie is meestal ontstaan door meerdere problemen die elkaar beïnvloeden. Het bieden van opvang geeft rust in zo’n situatie, waardoor iemand kan werken aan herstel

 

 

 1. LAGERE LOKALE LASTEN, DAGELIJKS LEVEN BETAALBAAR
 
 • Lagere OZB
 • Lagere parkeertarieven
 • Niet overal betaald parkeren
 • Geen hondenbelasting
 • Betaalbare versmarkten creëren, verlagen leges & precario marktkooplui, aantrekkelijk maken voor ondernemers
 • Minder geld uitgeven aan: => uitzoeken d.m.v. referendum, laat de Haarlemmer bepalen
 1. SPORT EN CULTUUR VOOR ALLE HAARLEMMERS

 

Sport

 • Zonder Haarlem (korting) pas, betaalbaar voor iedereen
 • Voor iedereen (ook voor minima, ouderen)
 • Betaald voetbal weer terug in Haarlem (economische meerwaarde)
 • Talentontwikkeling diverse sporten (topsportontwikkeling)
 • Protocol aanpassing integriteit / betere controle op (seksuele) intimidatie bij jeugdverenigingen
 • Subsidie voor minima om te kunnen sporten (goed voor gezondheid)

Cultuur

 • Evenementen nieuw leven inblazen:
  v.: Haarlem JAZZ, Whisky Festival, Orgel Festival, Achmea Loop, KG Loop, Grachtenloop, Honkbal Week, kampioenschappen badminton, schaatsen, judo, turnen, atletiek, kermis, Popronde, biologische markten, Kerstmarkt, Kerst Samenzang
 • Cultuurbudget behouden, zeker niet verlagen

 

Sport – Marina Heesbeen 

 • Het verbetert het humeur en geeft energie.
 • Het is goed voor de bloedcirculatie, ademhaling, spieren, gewrichten en botten.
 • Het stimuleert de stofwisseling en heeft een positieve invloed op het gewicht.
 • Het verhoogt de weerstand en helpt om stress kwijt te raken.
 • Het verbetert de balans wat het risico op vallen verkleint.
 • Het hangt positief samen met gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven.
 • Het is goed voor de mentale gezondheid en draagt bij aan onafhankelijkheid op latere leeftijd.


Voetbal

Rubbergranulaat bevat schadelijke stoffen, maar deze stoffen komen maar in zeer lage hoeveelheden vrij uit het rubbergranulaat na inslikken, bij huidcontact of door verdamping bij warm weer. Het RIVM adviseert om de norm voor rubbergranulaat bij te stellen naar een norm die dichter in de buurt ligt van de norm voor consumentenproducten. Toch is Tros van mening, dat elk gevaar uitgesloten dient te worden.

Betaald voetbal terug in Haarlem. Economisch voordeel en verbinding staat hierbij centraal.

Sport betaalbaar voor iedereen.

Tot nu toe plaatsen burgers sport onderaan op eventuele bezuinigingslijstjes, maar als de ontwikkelingen van de laatste jaren zich doorzetten, komen meer huishoudens op een punt dat ook zij keuzes zullen moeten maken tussen sport en andere kostenposten. Hoe snel dat punt zal worden bereikt, hoeveel Nederlanders dit dan betreft en wat dit gaat betekenen voor hun mogelijkheden om te blijven sporten is nog grotendeels onbekend. Trots zal hier onderzoek naar doen.

 

Zwemmen en zwemlessen

Of schoolzwemmen verplicht is, hangt er van af of het in de schoolgids beschreven staat als onderdeel van het onderwijsprogramma. Schoolzwemmen is verplicht als het als onderwijsactiviteit staat vermeld in de schoolgids. De schoolgids wordt elk jaar opgesteld door het bevoegd gezag, d.w.z. het schoolbestuur en de directeur, en dient voorafgaand aan het schooljaar aan de ouders te worden verstrekt. Schoolzwemmen is belangrijk, zeer met de groei van diverse nationaliteiten. Wij vinden dat schoolzwemmen verplicht opgenomen dient te worden door schoolbesturen.

Het aanbod bij de reguliere zwembaden van zwemlessen zijn veelal erg kostbaar.


Talentontwikkeling diverse sporten

Is een combinatie is van verschillende factoren waaronder doorzettingsvermogen, passie, maar ook mindset.

Talentontwikkeling hangt sterk samen met sportdeelname, clublidmaatschap en bewegingsonderwijs.

Subsidie Talentontwikkeling in de sport met behulp van talentcentra. Het doel van de deze talentcentra is om groepen talenten samen te laten trainen in Haarlem.  Deze subsidie is bedoeld voor het stimuleren van talentontwikkeling in de sport.


Protocol aanpassing integriteit/betere controle op (seksuele) intimidatie bij jeugdverenigingen

Het gaat dan over afwijkingen van de regels, waarden en normen in de sport. Het betreft een reeks van (mogelijke) excessen als doping, matchfixing, seksuele intimidatie, schending mensenrechten, fraude en discriminatie.

Sportorganisatie laten Haarlemmers bewegen en plezier met elkaar beleven. Deze organisaties hebben vaak materiaal nodig om hun sport goed uit te kunnen oefenen. Daarom stelt de gemeente jaarlijks € 50.000 subsidie beschikbaar. Sport organisaties kunnen hiermee sportgoederen kopen. Maximaal bedrag van € 3.250 per is aan te vragen. Trots Haarlem zou dit graag zien verhogen tot max € 5.000 per jaar.

 

 

 1. GROENE GEMEENTE, LEEFBARE STAD, VEILIGE WIJK, SCHONE STRAAT 

 

Groene gemeente

 • Groen niet opofferen, d.w.z.: zodat wij groen kunnen blijven (Wonen in de Waarderpolder)
 • Aanstellen van: bomenmakelaar en stadsecoloog
 • Biodiversiteit hoog in het vaandel en daarnaast handelen
 
 
 

MEER GROEN IN HAAREM IS GEEN KEUZE MAAR EEN MUST Hilde Prins – Bomenwachters

 

Trots maakt jouw wijk groener door:

 • te veel verharding te verwijderen, gevels te vergoenen en extra bomen te planten
 • nieuwe gebouwen zo te situeren dat plantsoenen en bomen zo goed mogelijk worden behouden en de woningen alleen terrassen hebben van circa 20 m2

Want een groenere buurt is een gezondere buurt met een klimaatbestendige openbare ruimte en  een fijne leefomgeving voor mens, dier en plant. Er is een tekort aan ruimte, budget en personeel om de stad groener te maken en integraal te werken. Wat gaat Trots daar aan doen?

 

Situering van gebouwen

De woningnood blijft ook komende periode een prioriteit. Het is een probleem dat we samen met de Provincie, Rijksoverheid en omringende gemeenten, met meer ruimte, moeten oplossen. Bouwen is in de stad is geen doel op zich maar een kans indien de leefomgeving wordt verbeterd en de stad klimaat adaptief wordt gemaakt. Liever een goede leefomgeving dan ruimtelijke kwaliteit. Bij het situeren van nieuwe gebouwen houden we rekening met de leefbaarheid in de stad en bestaande groenstructuren. Ook bouwen we niet in de groene zoom en beleggen geen groen en water met zonnepanelen maar maken we die ruimte meer bio divers en recreatief aantrekkelijk. We willen de stad verdichten en groener maken, maar zodanig dat op basis van

 Check je plek | Atlas Leefomgeving

 

 een meetbare verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving wordt gerealiseerd. Vooruitlopend aan de nieuwe bebouwing investeren we in meer groen en verbetering van gebruik en onderhoud van de huidige groenvoorzieningen van de buurt. Bomen en struiken hebben tijd nodig om bladmassa te krijgen.

 

Speerpunten

Acties

Groenere woonomgeving

 

 

 

 

Klimaatbestendige stad

 

 

 

 

 

 

Participatie

 

 

Meer biodiversiteit

 

 

 

 

 

Groenbewuste en duurzame  stad

 

 

1.      1.000 bomen en 1 ha aan plantsoenen extra per jaar vooral in groenarme wijken.

2.      Elke woning dient uitzicht te hebben op natuurlijk groen (bv 3 bomen), de openbare ruimte dient in de wijk voor minimaal 30% uit groen te bestaan en er moet op loopafstand circa 300m  toegang zijn tot openbaar groen van circa 5000m2 om te bewegen, ontmoeten, spelen en sporten.

3.      Meer deelmobiliteit moet in bestaande buurten leiden tot meer groen.

4.      Bij nieuwe plannen wordt een omgevingseffectrapport gemaakt om te zien bij welke leef-omgevingsaspecten het beoogde plan risico’s oplevert op negatieve effecten en waar er sprake is van een tekortschietend kwaliteitsniveau.

5.      In het raadsstuk staat voor elke fase bij een visie, (stedenbouwkundig of openbare ruimte)plan van eisen, ontwerp en (bouw of omgevings)vergunning een SMART geformuleerde groenparagraaf en wordt de wijze van participatie benoemd

6.      Door beginspraak met Platform Groen en wijkraden wordt het draagvlak voor raadsvoorstellen en meer en betere groenvoorzieningen vergroot

7.      ‘Natuurinclusief Bouwen‘ wordt voorafgaand aan ‘De Nieuwe Omgevingswet’ tot norm verklaard. Bij het Natuur-inclusief bouwen en aanleggen van openbare ruimte projecten is het groener maken van de stad en het uitvoeren van ecologische maatregelen de norm

8.      In elke nieuwe woning moeten nestelgelegenheden worden gerealiseerd voor gebouwafhankelijke soorten waaronder de huismus, gierzwaluw en vleermuizen.

9.      Alle platte daken dienen een extra functie te hebben zoals terras,  zonnepanelen en/of vegetatie.

10.   De huidige levensduur van bomen wordt jaarlijks met 0,5 jaar verlengd

11.   Voor elke groenarme wijk komt een plan voor meer groen

12.   Er is budget en personeel voor groen en participatie bij integrale projecten en initiatieven uit de wijk

Belangrijke aanbevelingen

Aanbevelingen die Trots steeds in de gemeenteraad onder de aandacht zal brengen zijn

Ruimte

Het benoemen van de na te streven verhouding bebouwing, verharding, groen en water, de te behouden bomen en de mate van de verstedelijking van de betreffende wijk als vast onderdeel van het raadsstuk bij projecten en omvormingsplannen.

Mensen

De aanwezigheid van voldoende gekwalificeerd personeel dat open staat voor het toepassen en uitvoeren van het groenbeleid, de participatie en de doelgerichte uitvoering, zoals ecoloog, stadsgroen deskundige en strategisch groenadviseur .

Geld

Voldoende groen is een kerntaak van de gemeente. In het meer jaren uitvoeringsplan van het groenbeleid zijn budgetten voor gemeentelijk onderhoud, levensduur verlenging, vervanging en nieuwe aanleg gekwantificeerd in één groenbegroting zichtbaar en niet versnippert aanwezig in verschillende begrotingen. De motivering van de prioritering is vooraf duidelijk waarbij ‘werk met werk maken’ en het verminderen van wateroverlast en hittestress door groenvoorzieningen in versteende buurten wordt geprioriteerd. Hierdoor worden het eigenaarschap van en uitdaagrecht door burgers gestimuleerd, de kosten verlaagd en zijn er meer Haarlemmers tevreden over het groen.

Er is budget voor de uitvoering van een geprioriteerde lijst met vergroeningsprojecten door burgerinitiatieven op basis van de zomerhitte in de buurt t.o.v. het landelijk gebied.

 

Samen met bewoners

Trots wil dat er samen met de bewoners een verbetering van het participatie en inspraakproces wordt georganiseerd waarbij op het juiste moment belanghebbenden worden betrokken die kunnen bijdragen aan de voorbereiding van een zorgvuldige besluitvorming door het gemeentebestuur en gemeenteraad.

Burgers mogen taken van de gemeente overnemen als:  Het gaat om een bestaande lokale voorziening of gemeentelijke taak op het gebied van klimaatdaptatie, leefbaarheid of duurzaamheid. Er is draagvlak in de buurt en de uitvoering is niet duurder dan nu het geval is, of de maatschappelijke baten zijn dusdanig groot dat ze de meerkosten rechtvaardigen.  Eventuele winsten of besparingen worden ingezet om de buurt leefbaarder, groener of veiliger te maken. Er is aantoonbaar sprake is van een bewonersinitiatief zonder commerciële bedoelingen. Right to challenge mag er niet toe leiden dat aanbestedingsprocedures onterecht worden overgeslagen.

 

Leefbare stad

 • Alleen openbare camera’s op hotspots,
 • Meer openbare & invaliden toiletten
 • Nog verder in te vullen

 

Veilige wijk  – Sander van den Raadt

 

 • Wijkagent terug in de wijk, méér handhavers
 • Inzet oud-agenten, o.a. bij surveillance en preventie bij woning- en auto inbraken
 • Inzet psycholance (motie trots Haarlem) zodat zorgprofessional en niet de politie verantwoordelijk is voor opvang verwarde personen
 • Patseraanpak en lobby voor hogere straffen
 • Wapenbezit onder jongeren bestrijden, o.a. door inzet Schoolcops en wapeninleveracties
 • Strafrechtelijk vervolgen bij oproepen tot geweld en afspraken met social mediaplatforms
 • Aangiftebereidheid verhogen, o.a. door openen 24/7 politiebureau Schalkwijk
 • Cameratoezicht op hotspots, bijvoorbeeld Reinaldapark
 • Etnisch profileren voorkomen door inzet bodycam én Whatsapp
 • Buurtouders, Whatsapp Haarlem buurtpreventie en Buurt Interventie Teams (BIT) voor veilige- en leefbare wijken
 • Aanpak huiselijk geweld en loverboys
 • Heropvoedingskampen voor ontspoorde jongeren, lobby voor invoeren maatschappelijke dienstplicht;
 • ‘Je was erbij, je bent erbij’-principe bij aanpakken van relschoppers
 • Afgepakt crimineel geld naar armlastige wijken
 • OV-verbod voor notoire zwartrijders en overlastgevers
 • Europese databank om niet-Nederlandse boeven (zakkenrollers en katalysatordieven) te bestraffen vooral actief in ramplaankwartier
 • Focus op autobranden, die al jaren blijven voortduren en nooit worden opgelost
 • Keiharde aanpak van gewelddadig gedrag tegen hulpverleners, ook bij het gooien van vuurwerk naar hulpverleners
 • Straatintimidatie aanpakken; bijvoorbeeld rond Jumbo Molenwijk en rond station Spaarnwoude
 • Sneller opleggen huis- en straatverbod bij huiselijk geweld
 • Digitaal kinderlokken (grooming) en sexting bestrijden
 • Sus teams herinvoeren, de slooproutes na stap weekenden worden weer beschermd

 

 

Schone straat

 • Nog in te vullen
 1. HAARLEM BETER BEREIKBAAR, TOEGANKELIJKER & VERKEERSVEILIGER;
  gratis parkeren in de eigen wijk

 

 • Parkeergarages
 • E-Parkeerplaatsen zijn langer, nemen meer plek in, dit moet anders                                   
 • Transferia auto parkeren inregelen
 • Faciliteren E-rijden op wijkniveau, niet centraal aan randen van de stad
 • Aandacht voor brandveiligheid parkeergarages
 • 30km zones, doorgaande wegen 50 km
 • Meer voetganger oversteekplaatsen met verkeerslichten (nabij scholen, drukke wegen)
 • Vrij liggende fietspaden
 • Verbeteren voor anders validen (aangepaste toiletten voor andersvaliden)
 • Betere toegankelijkheid van openbare gebouwen, horeca
 • Aanpassing sport / sportfaciliteiten voor gehandicapten en ouderen
 • Mindervaliden plaatsen

 

 

Mobiliteit, Haarlem in beweging – door Sanne van Galen, Reizigersvereniging Rover

 

Haarlem wordt steeds drukker. Met de bouw van nieuwe woningen en de komst van nieuwe inwoners, moet er voor gewaakt worden dat de stad niet vastloopt. Voor de coronacrisis stonden we massaal in de file naar Amsterdam, Hoofddorp en Schiphol. Om te zorgen dat deze tijden niet terugkomen, moet snel worden geïnvesteerd in mobiliteit. Zodat de stad in beweging kan blijven.

 

Duurzame mobiliteit

De Haarlemse wegcapaciteit is bepaald niet oneindig. Wanneer we allemaal weer in de auto stappen loopt niet alleen de stad vast, het is ook slecht voor klimaat en leefbaarheid. Trots Haarlem wil daarom dat er meer mensen kiezen voor duurzame mobiliteit. Ruim baan dus voor de fiets, de voetganger en het openbaar vervoer. Maar automobilisten pesten door het onmogelijk of onbetaalbaar te maken om auto te rijden, daar doen wij niet aan mee. In plaats daarvan pleit Trots voor een aantrekkelijk duurzaam vervoer: zo aantrekkelijk, dat mensen er zelf voor kiezen om de auto te laten staan.

 

Een betaalbaar alternatief

Trots Haarlem vindt het openbaar vervoer veel te duur. Tenslotte is beschikbaarheid van openbaar vervoer voor veel mensen een noodzakelijke voorwaarde om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijke leven. Het mag niet zo zijn dat mensen in hun bewegingsvrijheid beperkt worden, omdat zij het vervoer niet kunnen betalen. Tegelijk onderschrijven velen het belang van de keuze voor duurzaam vervoer. Maar welke automobilist laat de auto staan, als hij of zij voor een ritje met het openbaar vervoer meer geld kwijt is?

Trots Haarlem wil dat het openbaar vervoer een goed en betaalbaar alternatief wordt voor de auto. Bijvoorbeeld door de introductie van speciale voordeelkaartjes in de daluren. Door voordelige groepskaartjes te verkopen, want nu is het voor gezinnen en andere kleine groepen al snel voordeliger om in de auto te stappen. En door aantrekkelijke P&R-terreinen in te richten aan de rand van de stad waar voordelige kaartjes worden verkocht die gelden voor het parkeren én de bus naar de stad. Ook wil Trots dat de gemeente laat onderzoeken of het mogelijk is gratis openbaar vervoer te bieden aan bepaalde doelgroepen: bijvoorbeeld reizigers met een minimuminkomen. Op deze manier kunnen de inkomsten van de hoge parkeerkosten worden benut om mensen te stimuleren voor duurzaam vervoer te kiezen.


Een aantrekkelijk alternatief

Een goed product verkoopt zichzelf. Trots Haarlem wil dan ook niet de automobilist “pesten”, maar reizigers zelf voor duurzaam vervoer laten kiezen. Daarvoor moet duurzaam vervoer bovenal aantrekkelijk vervoer worden. Trots ziet dat als volgt voor zich:

 • Brede fietspaden in twee richtingen
 • Investeringen in groei van het openbaar vervoer, zoals de aanleg van een tram en metro naar Schiphol en Amsterdam
 • Goede en snelle OV-verbindingen naar belangrijke werkplekken in Amsterdam-Zuid, de Bijlmer en Amstelveen. Dat geldt ook voor belangrijke lokaties zoals scholen en ziekenhuizen.
 • Vrije busbanen langs belangrijke verbindingswegen zoals de Schipholweg en de A9
 • Aparte opstelstrook voor bussen met prioriteit in de verkeersregeling bij drukke kruisingen
 • Treinverbindingen met het centrum en oosten van het land zonder telkens te moeten overstappen op Amsterdam Centraal
 • Aantrekkelijke P+R-plekken aan de rand van de stad met voordelige parkeertarieven en combikaartjes voor de bus
 • Aantrekkelijke OV-knooppunten met horeca, winkeltjes, toiletten en bewaakte fietsenstallingen
 • Het Stationsplein als fijne, groene plek met duidelijke looproutes, comfortabele wachtgelegenheid en ruimte voor een tram

 

Trots Haarlem wil dat bussen een uitzondering krijgen voor de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. De lagere snelheid gooit roet in het eten bij veel busdienstregelingen. Uiteindelijk leidt dit tot ofwel minder reismogelijkheden of wel duurdere kaartjes (meer voertuigen nodig).

 

Een veilig alternatief

Duurzaam vervoer moet vooral veilig zijn. Veiliger dan eigen vervoer. Een avondje uit geweest? Neem dan de bus naar huis. Trots Haarlem pleit voor voordelige buskaartjes voor speciale gelegenheden, bijvoorbeeld op vertoon van een restaurant-reservering in het centrum van Haarlem.

Voor fietsers moet volop de ruimte komen met brede fietspaden, bijvoorbeeld langs de Leidsevaart waar het fietspad nu gevaarlijk smal is. Op drukke, doorgaande wegen is een ongelijkvloerse kruising gewenst zoals een fietsbrug of fietstunnel. Denk aan de Randweg en de Schipholweg.

Voor fietsers moet voldoende stallingsruimte komen bij OV-knooppunten, eventueel ondergronds, zodat eenvoudig met de bus of trein verder gereisd kan worden.

 

Nu werken aan de toekomst

Haarlem wordt steeds voller. Om te voorkomen dat de stad in de toekomst inboet aan leefbaarheid en mobiliteit, moet voldoende vooruit worden gekeken. Trots Haarlem wil daarom dat nieuwe woongebieden meteen worden ontworpen met voldoende capaciteit op de weg, veilige routes voor voetgangers en aansluiting op het openbaar vervoer netwerk. Bij de oplevering van nieuwe woningen, moet de bus meteen beschikbaar zijn in de wijk. Voor de verwachte toename van elektrische auto’s moet worden gekeken naar het plaatsen van voldoende oplaadmogelijkheden in parkeergarages en bij benzinestations.

Maar regeren is verder vooruit kijken. Trots wil daarom dat er nu tijdig wordt gestart met ruimte maken voor een tram door de binnenstad en voorbereiding voor een aansluiting op de metro naar Amsterdam Zuid via Sloterdijk of Hoofddorp.

 

 

 1. MEER AANDACHT VOOR JEUGD(ZORG), OUDEREN, MENSEN MET ’N BEPERKING; test met gratis OV!

 

Jeugd(zorg):

 • Voorzieningen (in horeca, wijkcentra, buurtcentra, speeltuinen)
 • Budget
 • Activiteiten
 • Aansturing in organisatie en betere controle bij jeugdverenigingen op (seksuele intimidatie)
 • Straat controle (buurt mamma’s & -pappa’s)
 • Jeugd schrijft paragraaf in verkiezingsprogramma
 • Jeugdzorgwet verbeteren, integraal inzetten en toepassen en controle op de uitoefening
 • Protocol seksuele intimidatie verbeteren, integraal inzetten en toepassen en controle op de uitoefening
 • Protocol integriteit verbeteren, integraal inzetten en toepassen en controle op de uitoefening
 • Beter toezicht van jeugdhulp organisaties

 

Opkomen voor (kwetsbare) ouderen:

 • Geschikte / aangepaste huisvesting
 • Kunnen overstappen naar (sociale) woningen, met gelijkblijvende (huur-)kosten
 • Voorzieningen (medisch, aangepast vervoer, buurthuizen, pinautomaten)
 

Mensen met een beperking:

 • Nog in te vullen
 

Test met gratis OV

 • Nog in te vullen

 

 

Trots Haarlem pleit voor ouderen beleid in Haarlem – Ibrahim Yerden

Door de toenemende vergrijzing van Haarlemse samenleving zijn Wonen, Zorg en Welzijn van ouderen een belangrijke speerpunt voor Trots Haarlem. Het gaat daarbij om passende woningen, zorgvoorzieningen op maat en een veilige woonomgeving die ouderen ruimte biedt om te participeren in de Haarlemse samenleving.

Bij het wonen gaat het vooral om het bouwen van levensloop bestendige woningen in de wijk waarnaar ouderen kunnen doorstromen en waarin zorg opmaat kan worden geboden. Hierbij kan gedacht worden aan kleinschalige woonvormen die geclusterde zijn met een aantal gemeenschappelijke voorzieningen. In het streven naar eenzaamheidspreventie kunnen deze woonvormen er toe bijdragen dat sociale netwerken instant blijven. Een prioriteit voor de preventieve ouderenzorg is de bestrijding van de eenzaamheid. Het belang hiervan is in de coronatijd alleen maar duidelijker geworden.

Om ouderen actief mee te laten doen is het belangrijk dat de commerciële en publieke voorzieningen toegankelijk zijn en goed bereikbaar voor fietsers, voetgangers en per openbaar vervoer.

Voor het welzijn van ouderen mag er niet gekort worden op de voorzieningen: woningaanpassingen, rolstoelvoorzieningen, vervoersvoorzieningen, dagbesteding, ambulante begeleiding, begeleid wonen en huishoudelijke begeleiding.

 

Trots Haarlem pleit voor de ontwikkeling voor woonvormen voor ouderen dien transnationaal wonen. Het gaat daarbij ouderen die zowel een deel van het jaar in het buiteland en voor een ander deel in Nederland wonen. Nagegaan zal moeten worden of de leegstaande woningen een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van de woningnood.

Trots Haarlem pleit voor voorzieningen voor ouderen, anders dan reguliere verpleeghuizen, die na ontslag uit het ziekenhuis tijdelijke niet op zichzelf kunnen wonen.

De inkomenspositie van ouderen staat onderdruk. Trots Haarlem pleit ervoor om bij alle beleidsontwikkeling na te gaan wat dit voor ouderen betekent.

Trots Haarlem pleit voor een geïntegreerd ouderenbeleid. Kern daarvan is de instandhouding  van een sociale infrastructuur in buurten en wijken. Deze ontstaat waar burgers elkaar ontmoeten en ondersteunen. De gemeente moet deze ontmoetingen faciliteren en het vrijwilligerswerk ondersteunen. Sociale wijkteams kunnen daarbij het voortouw nemen.

Hoewel de gemeente Haarlem “officieel” geen geïntegreerd ouderenbeleid heeft is het voor de Trots Haarlem belangrijk om een integraal beleid voor ouderen te ontwikkelen vanwege de samenhang in de boven genoemde vraagstukken. Door de toename van het aantal ouderen en de wijzigingen in de bevolkingssamenstelling neemt de urgentie van zo’n aanpak alleen maar toe. Een belangrijke voorwaarde is dat er een wethouder komt voor het thema ouderen.

Test met gratis OV

 • Nog in te vullen
 

 

Door de ogen van, voor en door onze jeugd – Delilah van Trooijen (14 jaar)

Jeugd:

 • Meer plaatsen/plekken waar kinderen naar toe kunnen gaan i.p.v. op straat
 • Dat er mensen komen die met kinderen kunnen komen praten als het niet goed met ze gaat, of dat het thuis niet goed gaat
 • Meer veiligheid op straat. Als meisje durf ik niet zelf op straat, maar wel met een groepje
 

Wonen:

 • Dat er meer woningen komen voor mensen die nu geen huis kunnen betale.
 • Ik zelf wil in een woonwagen wonen bij mijn familie
 

Opkomen voor kwetsbare ouderen:

 • Meer ouderen helpen met boodschappen, of geld pinnen
 • Stoepen moeten veilig zijn
 • Meer opstapjes voor mensen met rollators
 

Verkeer en veiligheid:

 • Camera’s bij rotondes. Auto’s rijden vaak door rood licht
 

Onderwijs:

 • Meer aan pesten doen
 • Te veel uitval op scholen
 

Sport:

 • Grote gezinnen korting.
 • Schoolzwemmen op lagere scholen
 • Geen piepjestest meer
 

Gezondheid:

 • Zelf uitmaken of ik een vaccinatie wil tegen Covid19
 • Geen QR code
 • Betere zorg voor mensen die thuis wonen
 

Aandacht voor jeugd(zorg)

 • Nog in te vullen

 

Aandacht voor mensen met een beperking

 • Nog in te vullen
 1. ONDERWIJS – iedereen heeft recht op passend onderwijs in de eigen wijk
 
 • Opleiden leraren diverse sectoren
 • Onderwijssysteem moet veranderen: (o.a. combi school MAVO / MULO –HAVO) 
 • Minder bureaucratie
 • Opleidingen meer gericht op de praktijk
 • Meer stagecoördinatoren / -begeleiding
 • Opleidingen gebaseerd op vakopleidingen (leerling-meester)
 • Peuteropvang beter organiseren; wordt probleem in Schalkwijk
 • Elke leerling moet in de eigen omgeving passend onderwijs kunnen volgen
 

Het is in regio Haarlem evident dat het aanbod van middelbare scholen niet past bij de vraag. Anders zou er geen loting nodig zijn en zouden er nooit leerlingen uitgeloot worden. Gezien deze situatie wordt van leerlingen en ouders verwacht dat ze niet één school kiezen maar een lijst van voorkeursscholen. Als tegenprestatie vinden wij dat de schoolbesturen een aantal aanpassingen moeten doen in het proces rondom de aanmelding:

 1. Eén lijst van 5 scholen, niet meer
 2. Goed en tijdig communiceren met ouders
 3. Garantie op een plaats op een school op je lijst
 4. Transparantie vooraf, gedurende en na afloop van de procedure
 5. Voorrangsregels afschaffen op alle scholen.
 
 
 
 1. MEER EN BETERE PARTICIPATIE / INTERACTIE MET INWONERS EN INITIATIEFGROEPEN; digipanels, referenda en gekozen burgemeester

 

Wijkraden

 • Meer en betere participatie waarbij onderscheid gemaakt wordt in politiek-, algemeen- & buurtbelang
  Wijkinspraak
 • Functioneren wijkraad
 • Onkosten bestuur wijkraden (vrijwilligersvergoeding € 1.500,-)    
 • Gekozen wijkraden
 • Wijkcontracten
 • Politie, handhaving, wijkagent, gebiedsmanager aanwezig op wijkraadsvergaderingen

 

Vrijwilligersorganisaties

 • Nog in te vullen

 

Digi-panels

 • Nog in te vullen

 

Een zelfgekozen burgemeester 

 • Nog in te vullen

 

Wijkraden/ Sociaal Wijkteam – Paulien Heesbeen & Omar Toepoel

 • Wijkraden en Sociale wijkteams trekken meer gezamenlijk op in wijkgerichte activiteiten. Zoals het rond brengen van soep , bij bewoners die het moeilijk hebben / kwetsbaar zijn.
 • Bewoners moeten meer zeggenschap krijgen via de Wijkraad over hun directe omgeving.
 • Want op dit moment word er nog onvoldoende geluisterd naar die inbreng. Iets dat haaks staat op de participatie van de burgers.
 • Iedere Wijkraad heeft een eigen plek om mensen te ontvangen en activiteiten te organiseren.
 • Op dit moment zijn er wijken die geen eigen ontvangplek hebben. Hierdoor is het voor hen lastig om activiteiten te organiseren en om gasten uit te nodigen.
 

Jeugd  (activiteiten)

 • Geen extra decentralisatie van de Jeugdzorg, maar extra geld voor de Jeugdzorg. Want het decentraliseren is een verkapte bezuiniging die uiteindelijk juist meer geld zal gaan kosten.
 • De burgers beter informeren over de mogelijkheden van de minimavoorzieningen voor de jeugdigen.
 • Meer speelplaatsen organiseren voor kinderen en deze speelplaatsen goed onderhouden.
 
 

Voor ons partijprogramma hebben we alle Haarlemse wijkraden benaderd met de vraag: “wat gaat er goed en wat kan (veel) beter. Wat zijn de knelpunten in de wijk?”

 

Wij hebben op onze vragen input ontvangen van:

 

Wijkraad Planetenwijk:
Wij zien graag:

* Verbetering participatie wijkraad & Gemeente

* Verbetering woonmogelijkheden jongeren en ouderen en sociale huur

* Meer groen in de wijk

* Verbetering overleg Kermis

* Verbetering verkeersveiligheid

* Verduurzamen van woningen in de wijk

* Blokkeren van betaald parkeren in de wijk

 

 

 

 

 1. EFFECTEN CORONABELEID AANPAKKEN – Eenzaamheid, huiselijk geweld, armoede, ondernemerschap, horeca & nachtcultuur
 
 • Meer geld naar en steun voor (zelf)hulporganisaties
 • Nog verder in te vullen

 

 1. TROTS IS TEGEN TWEEDELING – op geen enkele wijze discriminatie
 

Momenteel heerst er een politieke teneur om groepen mensen tegen elkaar op te zetten, in een vóór- of tegen-kamp. Trots is voor verbinding door de dialoog te blijven voeren. We hóeven het niet eens te zijn of te worden. Soms zijn we het níet eens met elkaar en ook dat is prima. Zolang we maar in gesprek blijven en er gezamenlijk naar passende en vooral gedragen oplossingen wordt gezocht.

 

Wij zijn ook tegen dwang en geloven in de eigen keuze. Wij zullen ons dus verzetten tegen íedere vorm daarvan. Wel zijn wij vóór maatregelen, wanneer bepaalde crisis- of noodsituaties dit vereisen. Wij zijn namelijk wél voor veiligheid. Maar dan wel maatregelen die (wetenschappelijk of in praktijk bewezen) werken.

 1. WERKGELEGENHEID & ONDERNEMEN
 
 • Leraren opleiden per sector, opleiden zij-instromers (gehandicapten, statushouders, schoolverlaters, herintredende ouderen)
 • Oplossen tekort aan vakmensen, op dit moment, in horeca, techniek, zorg, branches aantrekkelijker maken, opleidingen gericht op het leren van een vak in de praktijk (leerling- meester)
 

 

Bijdrage van de Stichting Stadsgarage – Eva Zijlmans

De Stichting Stadsgarage is de werkplaats voor betekenisvol ondernemerschap in Haarlem en Zuid-Kennemerland. Samen met de gemeente Haarlem en impactmakers uit de wijk, de stad en de regio, werkt de stichting aan de betekenisvolle economie van de toekomst.

 

Impact ondernemers werken op een ondernemende manier aan maatschappelijke opgaven. Daarmee leveren zij een belangrijke bijdrage aan zowel de economie als de maatschappij. Dat kan op allerlei manieren. Denk aan bedrijven met circulaire doelstellingen, maar ook aan zelfstandigen die maatwerk leveren in de wijk, ondernemers die zich inzetten voor een inclusieve arbeidsmarkt en wijkbewoners die samen schone energie opwekken en via een coöperatie met elkaar delen in de winst. In tegenstelling tot goede doelen, zijn impact ondernemingen niet of maar beperkt afhankelijk van donaties of subsidies. De stad is dan ook gebaat bij een ondernemersklimaat waarin impact ondernemerschap wordt gestimuleerd, kan groeien en prioriteit krijgt in de economische strategie. Dit vraagt om korte lijnen tussen gemeente, financiers, impact ondernemers, bewoners en inkopers, ondersteuning en uitwisseling in impact hubs en de bereidheid om maatwerk te verlenen.

 De gemeente staat voor uitdagingen die vragen om een gezamenlijke aanpak. Denk aan het coronaherstel, armoedepreventie, de duurzame transities, waardevol werk, passende jeugdzorg en het woningtekort. Het is aan de gemeente om de samenwerking op te zoeken met iedereen die een bijdrage kan leveren. Daarbij mag zij betrokken ondernemers en ondernemende wijkbewoners niet over het hoofd zien. Impact ondernemers signaleren vroeg waar problemen ontstaan en zijn vaak beter in staat om daar flexibel op in te spelen, omdat zij redeneren vanuit de praktijk en niet vanuit specifieke beleidskokers. Zij kunnen de gemeente helpen bij het realiseren van beleidsdoelen, of springen in waar meer nodig is. Dit maakt hen een waardevolle partner voor de gemeente.

 

Meer impact met het Actieprogramma Impact Ondernemen

Om samen te werken aan een betere stad, moeten de gemeente en impactmakers elkaar weten te vinden. Met het Actieprogramma Impact Ondernemen vereenvoudigen we de dienstverlening vanuit de gemeente, werken we aan de betrokkenheid van ambtenaren bij het onderwerp en bieden we één duidelijk aanspreekpunt voor impact ondernemers. Zodat hun initiatief kan uitgroeien tot een financieel gezond bedrijf met een heldere maatschappelijke missie. Door mensen, organisaties en lokale initiatieven te verbinden, wordt de stad slimmer en maken we samen meer impact.

 

Ook vergroten we de impact via inkoop en aanbesteding en verbeteren we de toegang tot financiering voor de start of groei van een impactbedrijf, door een brugfunctie te vertolken in de contacten tussen ondernemers, gemeenten en financiers. Betekenisvolle initiatieven voor de wijk, die voor werkgelegenheid en een betere leefbaarheid zorgen, worden ondersteund door middel van trainingen, netwerk, evenementen en communicatie. En door steeds te kijken hoe het wél kan, komen we tot slimme coalities om lastige vraagstukken aan te pakken. Zo benutten we wat er al aanwezig is in de stad en helpen dat vooruit. Aanvullend zetten we ons in om impact ondernemerschap meer zichtbaarheid, herkenning en erkenning te geven, zodat de ideeën van nu inspireren tot meer initiatief met impact in de toekomst.

 

Prioriteer impactvol ondernemerschap voor de economische en sociale veerkracht van Haarlem

Ook impact ondernemers zijn geraakt door de coronacrisis. Tegelijkertijd kunnen zij onderdeel zijn van het herstel. Voor de economische en sociale veerkracht van de stad is het van belang om juist nu onze gezamenlijke impact te vergroten en meer prioriteit te geven aan het ondernemingsklimaat voor impactmakers. Investeren in het ondernemingsklimaat voor impact ondernemers is een duurzame, kostenefficiënte manier om tot maatschappelijke waarde te komen en tegelijkertijd economische doelen te behalen. Het maakt de lokale economie aantrekkelijk voor circulaire, innovatieve bedrijvigheid, biedt nieuwe kansen voor gevestigde ondernemers en maakt Haarlem een prettige stad om in te wonen.

 

 

 

 1.  HAARLEMMERS BESLISSEN EN NIET DEN HAAG
 
 • Meer beslissingsbevoegdheid voor de gemeenteraad
 • Geheimhoudingsbevoegdheid gemeente aan voorwaarden binden: niet-te-pas en-te-onpas
 • Bindend referendum
 • MRA beslist steeds meer, i.p.v. bijvoorbeeld gemeente Haarlem (Haarlemmers hebben steeds minder te vertellen)
 • Referendum, geef de macht terug aan de bewoners
 • Aanpassing Financiële Verordening Haarlem / Art. 5 – Alles moet verantwoord worden, niet middels drempelbedragen
 • Tegen warmtenet (participatie laat zwaar te wensen over; eerst wordt besloten, daarna pas informatiebrief aan wijkbewoners), geen parkeerplekkenverlies t. b.v. deze plannen
 

12a. Geen opgelegde verduurzaming door Den Haag

 • “Van het gas af“ = opgelegd via rijk naar provincie naar gemeente naar bewoners. Alleen op basis van vrijwilligheid
 • Kanttekening bij woningverkoop aangepast aan Energielabel C, woningbouw verplicht energielabel A
 • Warmtenet
  Meerwijk: bewoners niet meegenomen in hele proces en besluiten
  Ramplaan: een goed voorbeeld link

 
 
 1. GEZONDHEID
 
 • Betere afscherming en behandeling van privégegevens (AVG)
  Covid-19 problematiek: QR code, 2G maatregelen, polarisatie gevaccineerden  vs  niet-gevaccineerden
 • Meer betaalbare ruimte voor gezondheidscentra
 • Meer inzet op leefbaarheid (elektromagnetische straling, geluid)
 • Zorgbeleid, let wel, vaak merendeel landelijk beleid: minder bureaucratie, meer handen aan het bed

 

 1. LHBTI+ GEMEENSCHAP –   Stichting Regenboog Loket
 

Trots Haarlem vindt het belangrijk dat LHBTI+ers zich in Haarlem veilig en geaccepteerd voelen. We vinden het belangrijk dat er een breed en inclusief aanbod is binnen het zorg en welzijn in Haarlem. Daarbij moet ruimte zijn voor nieuwe organisaties die de expertise hebben om zich specifiek te richten op de soms kwetsbare LHBTI-doelgroep. Trots Haarlem vindt dat naast de bestaande organisaties ook nieuwe initiatieven en organisaties steun horen te krijgen, omdat zij met de nodige expertise en ervaringsdeskundigheid de LHBTI+’ers in Haarlem weten te bereiken en te ondersteunen. Dit belang wordt onderstreept nu er door inwoners een extra beroep wordt gedaan op de expertise van deze partijen via onder andere de onafhankelijke cliëntondersteuning. Onafhankelijke cliëntondersteuning dient (wettelijk) gratis aan inwoners van de Gemeente Haarlem aangeboden te worden. Dit betekent dat erkenning en financiële steun nodig zijn zodat deze voorziening blijvend aangeboden kan worden aan alle burgers die daar een beroep op doen. Zij bieden specialistische en LHBTI-sensitieve hulpverlening aan op een informele en laagdrempelige manier. Door de preventieve werking van deze vorm van hulpverlening kunnen meer gevallen van zware psychische klachten en zelfmoord voorkomen worden.  

 

Trots Haarlem vindt homofoob en/of transfoob geweld, discriminatie of andere vormen van uitsluiting van LHBTI+ers onacceptabel. Trots Haarlem gelooft in de ervaringsdeskundigheid en de inzet van rolmodellen. Trots Haarlem vindt het belangrijk dat jongeren de mogelijkheid krijgen (anoniem) hun ervaringen in een veilige omgeving te kunnen delen met vertrouwenspersonen. Door de inzet van ervaringsdeskundigen kunnen vervolgens de hulpvragers goede begeleiding en ondersteuning krijgen. 

 

Iedere inwoner van Haarlem moet zich veilig kunnen voelen. Helaas zijn onveilige situaties nog aan de orde van de dag. Vaak hebben LHBTI-jongeren een extra kwetsbaarheid. Bij LHBTI-jongeren komt het voor dat zij worden afwezen door familie, hun directe omgeving of geloofsgemeenschap. Trots Haarlem vindt het belangrijk dat er met voldoende sensitiviteit aandacht is binnen de maatschappelijke opvang voor de ondersteuning van deze kwetsbare groep LHBTI-jongeren. LHBTI+ers lopen vaker het risico om opnieuw uitgesloten te worden en voelen zich daarom vaker niet veilig. Trots Haarlem vindt het belangrijk dat er veilige opvangplekken zijn voor deze dak- en thuisloze LHBTI-jongeren in Haarlem.

 

Conversietherapie / homogenezingstherapie 

Abbie Chalgoum (een Haarlemmer) is ooit eens undercover is gegaan om een conversietherapie te ondergaan. 

https://www.funx.nl/news/funx/9059e058-39ca-48e4-a775-60e43b52a229/abbie-ging-undercover-om-te-zien-hoe-homogenezers-werken

 

Het is niet direct bekend of dergelijke ‘therapie’ in Haarlem wordt aangeboden. Dat wil niet zeggen dat het niet gebeurt. LHBTI+’ers kunnen (ook binnen Haarlem) vanuit geloof in een bepaalde omgeving (orthodox christelijke  / moslimachtergrond) tegen problemen aanlopen en zelfs hierdoor soms op straat komen te staan. 

Er is eerder een onderzoek gedaan dat kan worden geraadpleegd:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/06/10/commissiebrief-tweede-kamer-inzake-so-onderzoek-naar-blootstelling-aan-homogenezingstherapieen

 

1) Wat vindt Trots van de initiatiefwet om homogenezing strafbaar te maken?

 • Dat vinden wij een goede zaak, deze vorm van geestelijke mishandeling onder de noemer ‘therapie’ zou niet mogen plaatsvinden

 

2) Is zo’n wet wel nodig? Zo ja, waarom is dit nodig?

 • Wij zijn er niet helemaal zeker van of dit via de wet geregeld zou moeten worden, of dat ‘beboeten’ op zich ook voldoende zou kunnen zijn om te handhaven. Maar dat het niet zou mogen, daar staan wij volledig achter.

https://lc.nl/binnenland/Grapperhaus-strafrecht-niet-altijd-oplossing-voor-homogenezing-26865687.html

 

3) Denken wij dat er in Haarlem homogenezing wordt aangeboden? Zo ja, waar? Als daar geen zicht op is, waar komt dat dan door denkt u? 

 • Wij denken dat dit in Haarlem niet wordt aangeboden. Wij hebben dit actief nagevraagd in onze LHBTI+ achterban (regenboogloket + diverse mensen in onze directe werkgoep), maar niemand had erover gehoord of wist ervan. Het mag duidelijk zijn dat áls dit al wordt aangeboden, dit volledig onder de radar zal gebeuren, waardoor er weinig zicht op zal zijn. Ook denken wij dat dit vooral zal voorkomen in groepen met een bepaalde geloofsovertuiging, zoals katholiek/christelijke of islamitische gemeenschappen.

 

4) Hoe kan de gemeentelijke politiek bijdragen aan de homo-emancipatie in Haarlem?

 • Door te stoppen met die idiote stigmatisering. Stoppen met meedoen aan het hokjes denken en dat publiekelijk uitdragen. Stoppen met passieve acties als ‘de hele buurt in een regenboogvlag hullen’, wat enkel maar weer de nadruk op de vershillen legt én oproept tot agressie (bv door het in brand steken ván die vlaggen).
  Waaróm is iemands seksuele voorkeur überhaupt belangrijk en waarom moet daar persé een etiket op? We kunnen beter gaan uitdragen dat ieder mens goed is zoals hij/zij/het geboren wordt. Van jou is er maar één en jij bent uniek. Er kunnen meer lezingen gegeven worden, we kunnen meer en beter informeren, zodat we eindelijk afkomen van homofoob gedrag. Of een terugkerend festival, feest, feestelijke bijeenkomst organiseren waar iedereen welkom is, SAMEN te komen, van elkaar te leren en met elkaar te genieten van het leven.

 

 

 

BIJLAGE: DOSSIER DOMUS PLUS

 

NOG UPLOADEN!