Partij programma

lees meer

over het partij programma van trots Haarlem

Programma 2022 Veel partijen maken zelf, vanuit de eigen, persoonlijke gedachten, ideeen en meningen, een partij programma. TROTS Haarlem maakte een rondgang langs de wijkraden, ondernemers, het mkb en had gesprekken met de Haarlemmers en Spaarndammers op straat, in de bus of in de kroeg. Aan alle wijkraden vroegen wij de top 3 van belangrijkste punten die in hun wijk spelen aan te leveren. Al deze informatie hebben wij verwerkt. Wij van TROTS Haarlem noemen dit dan ook liever de ‘Wensenlijst van Haarlem’. Aangezien wij vinden dat je als politiek niet van bovenaf moet zeggen wat jij denkt dat goed is voor het volk, maar je dus van onderaf het volk moet laten meedenken, beslissen & meeDOEN. Een raadslid heet niet voor niks een VOLKSvertegenwoordiger, al wordt dat maar al te vaak vergeten. Dit is ook de belangrijkste reden van TROTS Haarlem om aan deze verkiezingen mee te doen. Geef het volk weer een stem, geef de burger weer vertrouwen dat er wel een politieke beweging is die naar hen luistert en niet alleen vlak voor de verkiezingen! Straks gaat misschien maar veertig procent stemmen, omdat de andere zestig procent het heeft opgegeven dat er ooit iets veranderd. Maar het is toch geen democratie als een kleine minderheid beslist over de meerderheid? Ga dus zeker stemmen, wat heeft u te verliezen?! Ik had ook de moed bijna opgegeven, maar wil nog een keer in een ultieme poging laten zien dat het wel anders kan. Daarom is deze wensenlijst ook niet een vast stuk, maar denken wij dat in de loop der tijd de wensen van Haarlemmers kunnen veranderen en wij veranderen dan met u mee. Daarom blijven wij om input vragen van u, de kiezer, de stemmer, de Haarlemmer en Spaarndammer. Wij geloven dat u wel de verandering kunt maken, maar dan moeten we er nu wel iets aan doen. Ga stemmen. Met trotse groet, Sander van den Raadt Lijsttrekker TROTS Haarlem * voor en door bewoners van Haarlem en SpaarndaM, meedenken - meebeslissen - meeDOEN *

ONZE SPEERPUNTEN 2022

1.      WONEN: HUIZEN VOOR HAARLEMMERS

2.      LAGERE LOKALE LASTEN, DAGELIJKS LEVEN BETAALBAAR

3.      SPORT & CULTUUR VOOR ALLE HAARLEMMERS

4.      GROENE GEMEENTE, LEEFBARE STAD, VEILIGE WIJK, SCHONE STRAAT

5.      HAARLEM BETER BEREIKBAAR, TOEGANKELIJKER & VERKEERSVEILIGER; gratis parkeren in de eigen wijk

6.      MEER AANDACHT VOOR JEUGD(ZORG), OUDEREN, MENSEN MET ’N BEPERKING; test met gratis OV!

7.   ONDERWIJS – iedereen heeft recht op passend onderwijs in de eigen wijk 

8.     MEER EN BETERE PARTICIPATIE / INTERACTIE MET INWONERS EN INITIATIEFGROEPEN; digipanels, referenda, gekozen burgemeester

9.     EFFECTEN CORONABELEID AANPAKKEN: eenzaamheid, huiselijk geweld, armoede, ondernemerschap, horeca & nachtcultuur

10.  TROTS IS  TEGEN TWEEDELING – op geen enkele wijze discriminatie

Programma 2018

Een overzicht van onze standpunten in vogelvlucht.

Meer woningen

Meer woningen voor Haarlemmers. De wachttijden van 8 tot 10 jaar zijn veel te hoog. Beperk de instroom van Amsterdammers waar mogelijk. Geen groepen meer extra voorrang geven, waardoor wachttijd voor de Haarlemmers groter wordt. Woningen bouwen in balans met groen en rekening houden met de infrastructuur. Niet bouwen in de groene zoom rond de stad en groen in de stad zoveel mogelijk behouden. De Waarderpolder biedt mogelijkheden voor woningbouw. Deze mogelijkheden moeten goed worden afgestemd met de ondernemers.

Veiligheid

Veiligheid is een speerpunt voor TROTS. Wij willen dat de wijkagent weer echt in de eigen wijk te zien is. We willen een politiebureau in Schalkwijk waar mensen 24/7 terecht kunnen. We willen sus-teams om het uitgaansleven in goede banen te leiden. Daarnaast willen we gemeentelijke ondersteuning voor WhatsApp-buurtpreventie.

LHBTI

Er is nog veel te bereiken voor de LHBTI-gemeenschap.TROTS Haarlem wil zich inzetten voor een veilig Haarlem voor deze groep. Het is onacceptabel dat de LHBTI’s geconfronteerd worden met geweld of agressie om hoe men is. De aanpak van geweld tegen LHBTI’s dient een topprioriteit te blijven van politie en justitie in de Veiligheidsagenda. De overheid dient te erkennen dat mannenontmoetingsplaatsen (MOP’s) in een behoefte voorzien en moet een evenwichtig beleid voeren, gericht op zowel de veiligheid van gebruikers als op beperking van eventuele overlast voor de omgeving.

Belastingen

De lasten voor een Haarlemmer zijn al torenhoog, er moet dan ook geen extra belasting komen voor klimaatneutraliteit.
Ook geen belastingheffing per vuilniszak. De bedoeling is goed, maar het risico dat vuilnis gedumpt gaat worden is groot. Het milieu zal belast worden en de kosten van het opruimen kunnen zelfs hoger worden.
De hondenbelasting moet worden afgeschaft: geen boete voor hondenbezit! Het belastinggeld wordt niet gebruikt voor het probleem, namelijk het beperken van overlast door hondenpoep. Het aantal boetes voor niet opruimen is erg laag, namelijk slechts zo’n 6 stuks per jaar. Handhavingscapaciteit moet beter worden ingezet. Met hogere boetes en een hogere pakkans kan dit probleem worden bestreden: de vervuiler betaalt.

Openbaar vervoer

TROTS Haarlem wil flinke investeringen in het openbaar vervoer om te voorkomen dat Haarlem verder vastloopt. Vrije busbanen en betere verbindingen naar de populaire werklokaties in Amsterdam. Treinen die verder rijden dan alleen Amsterdam Centraal en een einde aan overvolle sprinters richting Alkmaar. TROTS Haarlem wil dat er nu wordt geïnvesteerd in de toekomst door te beginnen  aan een tram naar Schiphol en een metro naar Hoofddorp en Amsterdam.

De fiets

Autowegen zijn voor de rijksoverheid, fietspaden voor de gemeente. Beter onderhoud aan de slechte fietspaden is nodig, bijvoorbeeld de Rijksstraatweg, Oost en Schalkwijk. Fietsenoverlast in het centrum is enorm. Er moeten meer fietsenstallingen komen met zelfreinigend openbaar toilet. TROTS Haarlem wil knooppunten waar de fiets kan worden gestald en kan worden overgestapt op het openbaar vervoer. Ook de deelfiets moet hier een plaats krijgen: het Oranjefietsenplan.

Dolhuysbrug

TROTS Haarlem is tegen de Dolhuysbrug. Dit miljoenenproject tast de monumentale Bolwerken aan, heeft geen breedgedragen draagvlak onder de Haarlemmers, levert nieuwe verkeersonveilige knelpunten op en lost niets op voor de (wachtende) fietsers rondom het station.

Verbreding Oudeweg

Op spitsmomenten loopt het hier verschrikkelijk vast, zeker na de versmalling van de Amsterdamsevaart. Actie om Haarlem bereikbaar te houden is spoedig gewenst.

Asfaltering Dreef

De Dreef behoort tot ons cultureel erfgoed, de klinkers zijn bepalend voor het aanbeeld van deze historische straat. TROTS Haarlem heeft met een motie gepoogd de klinkers te behouden en wil dat asfaltering wordt teruggedraaid.

Parkeren

Bevriezing van parkeertarieven. Betere bewegwijzering naar parkeergarages, een logische P-route in de binnenstad met een live-dynamisch-systeem. Betere voorzieningen in parkeergarages, zoals toiletten. Een groter P&R-terrein bij NS-station Spaarnwoude. Een uitsterfregeling voor de papieren bezoekersschijf; iedereen die de schijf al heeft mag hem houden, de nieuwe generatie kan over op een digitaal alternatief.

Jeugdzorg

De wachtlijsten in de jeugdzorg moeten worden aangepakt. Zorg voorop in plaats van bezuinigingen. Meer budget voor jeugdzorg zodat er zorg verleend kan worden waar daar vraag naar is. Nooit afzien van zorg om financiële redenen.

WMO

Momenteel ligt de aandacht van het gemeentebestuur met name bij het verstrekken van maatwerkvoorzieningen aan mensen die veel zorg nodig hebben. Onvoldoende aandacht is er voor mensen die nog geen uitgebreide ondersteuning nodig hebben maar wel hulp kunnen gebruiken. Denk aan de Haarlem Sjopper, een voorziening die mensen helpt bij het doen van boodschappen. Dit soort algemene voorzieningen zouden door de gemeente aan mensen die langzaam onder de werking van de Wmo komen, toegekend moeten worden.

Sollicitatieplicht en tegenprestatie

Je mag pas met 68 jaar met pensioen, maar voor die tijd heb je als 55-plusser bijna nul kans op een baan. TROTS Haarlem wil dan ook een einde aan verplicht brieven schrijven en gefrustreerd raken. Er mag van niet-werkenden wel een tegenprestatie worden verwacht, op voorwaarde dat dit lichamelijk mogelijk is. Zo houdt men ook aansluiting met de maatschappij. Vrijwilligerswerk is een goed voorbeeld (niet concurrerend met bestaande banen). Werken moet blijven lonen, de inkomensval tussen werken en niet werken is klein voor Haarlemmers met een gemiddeld en modaal inkomen.

Asielzoekers

Behoud van de bed, bad en brood-afspraken voor de huidige asielzoekers, dit is tenslotte al afgesproken. Voor een nieuwe stroom kijken naar nieuwe oplossingen en meer opvang in de eigen regio. Geen opvang van asielzoekers in kansarme wijken. Geen voorrang voor asielzoekers op de woningmarkt waardoor de wachttijden voor Haarlemmers langer worden.

Democratie

Veel meer invloed van Haarlemmers op de democratie is een speerpunt van TROTS Haarlem. Het bindend referendum is hier een goed middel voor. Daarnaast pleit TROTS Haarlem voor een gekozen burgemeester.